ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСЛІДНОСТІ: ТЕОРЕТИКО- ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-10-184-192

Ключові слова:

теорія держави і права, підслідність кримінальної справи, кримінально-процесуальний порядок, допустимість доказів, достатність доказів, досудове розслідування, суб’єкти досудового розслідування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню окремих проблем, пов’язаних із реалізацією органами досудового розслідування своїх повноважень, визначених підслідністю, відповідно до положень статті 216 КПК України. Успішний розгляд кримінальної справи залежить від оптимально сформованих матеріалів досудової підготовки стороною обвинувачення. Вагоме значення цього процесуального інституту має відсутність єдиного підходу до розуміння поняття «підсудність». У статті висвітлюються актуальні питання проблем змісту, що виникають на теоретико-практичному рівні. Важливим є те, що юридичні властивості справи повинні бути співвіднесені до компетенції суду щодо визначення самої підслідності. Проаналізовано порядок проведення розслідування та визначено умови здійснення розгляду кримінальної справи, виокремлено загальну характеристику підслідності суб’єктами досудового розслідування. Визначено проблемні аспекти цієї стадії, що пов’язані із відновлення права, порушеного злочинними діями. Виокремлена процесуальна роль прокурора як особи, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у контексті обсягу наділених повноважень щодо вирішення питання підслідності та подальшого судового розгляду. Визначена тема зумовлена наявними проблемами, що поєднані в слідчій та судовій практиці, пов’язаній з надто широким тлумаченням і застосуванням кримінально-процесуальних норм. Комплексне вирішення питання пов’язане із підслідністю, гарантованою державою, що зумовлене визначенням принципів верховенства права при розслідуванні злочинів, недопущення зволікань при передаванні кримінальних проваджень від одного органу досудового розслідування іншому. Сьогодні актуальності набуває науково-практична полеміка навколо проблем, пов’язаних з визначенням підслідності з боку різних органів. Автори дійшли висновку, що в українському законодавстві відсутній системний підхід, законодавець по іншому підходить до розв’язання проблемних питань, визначених на етапі підслідності, що впливає на формування доказової бази під час досудового і судового провадження. Аналіз судової практики доводить те, що актуальність обраної теми дослідження походить від теоретичних питань, що зумовлює подальшу наукову розвідку в обраному напрямку. Адже якісне провадження кримінального провадження в подальшому розкриває зміст судового розгляду в кримінальних справах у значній мірі залежить від результатів проведення неупередженого і повного розслідування.

Біографії авторів

Григорчук М.В., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат юридичних наук, професор кафедри державно-правових дисциплін

Мулик К.Т., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірантка

Посилання

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: {Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97} з поправками, внесеними відповідно до положень протоколів № 11, 14 та 15 з Протоколами № 1, 4, 6, 7, 12, 13 та 16. Відомості Верховної Ради України. 1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#top (дата звернення: 06.12.2023).

Рішення ЄСПЛ «Салов проти України» заява № 65518/01, п. 87.Стразбург, 2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_428#Text (дата звернення: 06.12.2023).

Рішення ЄСПЛ «Руїс-Матеос проти Іспанії» (Ruiz-Mateos v. Spain), заява №12952/87, п. 63 1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_360#Text (дата звернення: 06.12.2023).

Кицан Ю. І. Підслідність кримінальних справ: перспективи вдосконалення нормативно-правового регулювання. Вісник ХНУВС. № 1 (56). С. 88-93.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.

Романюк В.В. Зміна прокурором підслідності: проблеми правозастосування. Право і безпека. 2022. № 2 (85). С. 107-120. URL: https: https://dspace.univd.edu.ua (дата звернення: 06.12.2023).

Омаров А. А. Інститут підслідності в кримінальному провадженні : дис. .... канд. юр. наук : 12.00.09. Харків, 2017. 214 с.

Городецька М. С. Визначення предмета відання слідчого судді при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. Правовий часопис Донбасу. № 3-4 (61). 2017. С. 164-171.

Смоляк І. Співвідношення поняття «незмінність прокурора» та зміна підслідності. Юридичний вісник. 2022. № 2. С. 182-189. URL: https://doi.org/10.32837/yuv.v0i2.2337 (дата звернення: 06.12.2023).

Погорецький М. А., Гринюк В. О. Визначення прокурором підслідності кримінального провадження. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 3. С. 60-68.

Постанова Верховного Суду колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду справа № 563/1118/16-к провадження № 51-1078км20, м. Київ, від 30 вересня 2020 року. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/91998609 (дата звернення: 06.12.2023).

Постанова Верховного Суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі справа № 761/34909/17 провадження № 51-10064 км 18, м. Київ, від 14 квітня 2020 року. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/88904111 (дата звернення: 06.12.2023).

Постанова Верховного Суду колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду справа № 668/14933/15-к, провадження № 51-6453км18, м. Київ, від 25 серпня 2021 року. URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum (дата звернення: 06.12.2023).

Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (провадження № 51-2917кмо20), справа № 640/5023/19, від 24 травня 2021 року. URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum (дата звернення: 06.12.2023).

Ухвала Комунарського районного суду справа № 331/7625/17, провадження №1-кп/333/713/17, м. Запоріжжя, від 20 грудня 2017 року. URL: https://zako№nline.com.ua/court-decisions/show/71135233 (дата звернення: 06.12.2023).

Рішення ЄСПЛ «Джафаров против Азербайджана» заява № 69981/14. Страсбург, 2016. URL: https://precedent.in.ua/2016/06/21/rasul-dzhafarov-protyv-azerbajdzhana/ (дата звернення: 06.12.2023).

Лобойко Л. М. Кримінальний процес. Підручник. Київ. 2014. 432 с.

Ягодинський В. Підслідність злочинів. Право України. № 2. 1993.С. 19-22.

І.В. Грицюк та О.С. Лаба. Підслідність як інститут кримінального процесуального права. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія і практика). Вип. 3-4 (12-13). 2018. С. 194-198.

Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення окремих положень досудового розслідування в умовах воєнного стану». Відомості Верховної Ради (ВВР). від 27.07.2022 № 2462-IX.

Кахнич В.С. Становлення і розвитку наукових концепцій в галузі кримінального права у Львівському університеті в Австрійський період (1784-1867 рр.) та їх вплив на сучасну правову доктрину України 2019.

Downloads

Опубліковано

2023-12-21

Як цитувати

Григорчук М.В., & Мулик К.Т. (2023). ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСЛІДНОСТІ: ТЕОРЕТИКО- ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Legal Bulletin, 184–192. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-10-184-192

Номер

Розділ

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають