ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Григорчук М.В. Університет економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0003-0523-030X
  • Зверіченко М.О. Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A9

Ключові слова:

підприємницька діяльність, воєнний стан, форс-мажор, договірні зобов’язання, норма- тивно-правові акти, судова практика×

Анотація

У статті розкривається специфіка провадження підприємницької діяльності в умовах воєнного стану. 24 лютого 2022 року було оголошено воєнний стан на території України, і, як наслідок, більшість суб’єктів господарювання втратили можливість провадити господарську діяльність у звичному для себе ре- жимі. Причинами цього стали бойові дії, економічні фактори, окупація території. У зв’язку з чим сьогодні, як ніколи, актуальними є питання захисту України, її територіальної цілісності та суверенітету. І саме тому, як наслідок – забезпечення належного правового регулювання підприємницької діяльності стає головним пріоритетом, одним із векторів розвитку національних інтересів у сфері безпеки та оборони нашої держави.

Ведення підприємницької діяльності діяльності в умовах воєнного стану потребує окремого специфічно- го дослідження, оскільки є новою площиною для нашої, відносно молодої незалежної держави.

Суб’єкт господарювання, приватний підприємець або юридична особа, що провадить господарську діяльність на приватних засадах для подолання негативних явищ в економічній сфері своєї ніші на ринку і взагалі, для елементарного «виживання» в умовах жорстких реалій сьогодення, має налагоджувати співпрацю і з іншими суб’єктами господарювання.

Принцип співпраці з іншими суб’єктами господарювання дозволяє швидко вирішувати питання виробництва, об’єднуючи за галузевою, регіональною, кадровою ознакою, в тому числі і товарів, які стали користувати- ся попитом з початком військового стану та території країни. Актуалізацією статті є проведення дослідження особливостей провадження підприємницької діяльності на території України після оголошення військового стану 24 лютого 2022 року.

Здійснення підприємницької діяльності в умовах воєнного стану є процесом складним, проте він життєво необхідний для підтримки економіки держави, забезпечення населення робочими місцями та їх розширення

за рахунок виготовлення товарів, виконання робіт та надання послуг, які є актуальними в сьогоднішніх реаліях. Не менш важливим є питання сплати податків, оскільки це забезпечує фінансову підтримку державного бюджету взагалі та оборонного сектору зокрема.
Проаналізовано законодавчу базу – нормативно-правові акти, якими керуються приватні підприємці та

юридичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність в умовах воєнного стану.
Проведено дослідження судової практики стосовно виконання або невиконання договірних зобов’язань

за умовами «форс-мажору», вплив цих обставин на виконання взятих на себе зобов’язань за договорами, що укла- денні до введення воєнного стану.

Наведено особисті думки – пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України стосовно ведення підприємницької діяльності в умовах воєнного стану.

Біографії авторів

Григорчук М.В., Університет економіки та права «КРОК»

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін

Зверіченко М.О., Університет економіки та права «КРОК»

Студентка

Посилання

Конституція України (254к96-ВР в редакції від 01.01.2020 року).

Деякі питання забезпечення провадження підприємницької діяльності в умовах воєнного стану: Постано- ва Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 року No 314. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-2022- %D0%BF#Text (дата звернення: 04.12.2023).

Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 року No 1932-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1932-12#Text (дата звернення: 23.11.2023).

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року No 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/436-15#Text (дата звернення: 27.11.2023).

Дикань В., Фролова Н. Напрями та інструменти державної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні у воєнний час. Економіка та суспільство. 2022. No 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-56 (дата звернення: 04.12.2023).

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству: Закон Украї- ни від 12 травня 2022 року No No 2255-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2255-20#Text (дата звернення: 23.04.2023).

Пашко П.В. та ін. Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку: мо- нографія. Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України. 2019. 476 с.

Огляд інструментів підтримки бізнесу в період воєнного стану в Україні. Національний інститут стратегічних досліджень, 2022. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv (дата звернення: 04.12.2023).

Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міні- стерство юстиції, в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. No 209. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 23.11.2023).

Жосан Г.В., Кириченко Н.В. Менеджмент персоналу в умовах постпандемії та воєнного стану в Україні. Тав- рійський науковий вісник: Серія Економіка. 2022. Вип. 12. С. 48-54. URL: http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index. php/journal/article/view/245 (дата звернення: 23.11.2023).

Податковий кодекс України: Закон України від 19 травня 2011 року No 3393-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17 (дата звернення: 23.04.2023).

Ринок праці в умовах війни: тенденції та перспективи / Національний інститут стратегічних досліджень, 2022. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/rynok-pratsi-v-umovakh-viyny-tendentsiyi-ta-perspektyvy (дата звернення: 04.12.2023).

Лист Торгово-Промислової Палати від 28 лютого 2022 року 2024/02.0-7.1. URL: https://ucci.org.ua/uploads/ files/621cba543cda9382669631.pdf (дата звернення: 23.11.2023).

Постанова від 01.06.2021 No 910/9258/20 Верховний Суд. Касаційний господарський суд. URL: https://verdictum. ligazakon.net/document/97350258?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 (дата звернення: 28.11.2023).

Рішення Господарського суду Полтавської області від 26.07.2022 No 917/358/22. URL: https://pl.arbitr.gov.ua/ (дата звернення: 05.12.2023).

Downloads

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Григорчук М.В., & Зверіченко М.О. (2024). ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Legal Bulletin, (№11), 64–71. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A9

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС