ІНСТИТУТ ІМУНІТЕТУ СВІДКА В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ ЯК БАЛАНС МІЖ СУСПІЛЬНИМ ІНТЕРЕСОМ ТА ЗАХИСТОМ ПРАВ ЛЮДИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-34-41

Ключові слова:

імунітет свідка, господарський процес, права людини,показання свідка

Анотація

Стаття присвячена дослідженню правової конструкції «імунітет свідка» в сучасному господарському процесі України. Визначено, що сучасне чинне законодавство України не містить чіткого визначення поняття «імунітет свідка» як правової категорії, втім існують різні наукові підходи до розуміння та трактування його змісту. Підтримана позиція науковців стосовно нетотожності трактування «імунітету свідків» та правового положення «можливості відмови свідчити проти самого себе». Розкрито зміст «абсолютного імунітету свідка» - в якості повної заборони допиту особи в якості свідка в господарському процесі та «відносного імунітету свідка» - як права особи відмовитися від дачі показань або відмовитися відповідати на окремі запитання. На наш погляд під «абсолютним імунітетом» свідка можна назвати несприйнятливість залучення певного кола осіб у якості свідка. Тобто презумпцію недоторканості свідка в господарському процесі. Відповідно, «відносний імунітет свідка» – це сукупність правил, які звільняють певні групи осіб від обов’язку давати показання у господарському процесі. В статті наведено перелік категорій осіб які наділені правом абсолютного імунітету свідка та відносного імунітету свідка. Визначено, що в господарському процесі можна віднести до імунітету свідка свідчення журналіста, адже відповідно до засад журналістської етики, обов’язоком журналіста є збереження конфіденційності джерела інформації (імені людини, яка довірила журналісту інформацію). Таке положення підтверджує міжнародне законодавство. З’ясовано, що імунітет свідка відноситься до категорії моралі адже інститут імунітету свідків демонструє баланс між суспільним інтересом встановлення істини у господарському провадженні і потребою у збереженні приватних інтересів особистості. Встановлено, що імунітет для свідка в господарському процесі являє собою окремий інститут судочинства, спрямований на реалізацію захисту прав і свобод людини.

Біографії авторів

Григорчук М.В., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін

Горєлов Д.О., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

здобувач ступеня вищої освіти «магістр»

Посилання

Словник української мови : в 11-ти т. /АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. Потебні O.O, Київ : Наук. думка, 1970–1980. Т. 9, 915 с.

Фолио.Словник іншомовних слів. Київ: 2012. 624 с.

Ткаля О. В. Класифікація правових імунітетів, Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2012. Вип. 20. Ч. 2. Т. 1. С.81- 85.

Ткаля О.В. Правовий імунітет у категоріальному апараті юриспруденції Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. 2006. Вип.29. С. 48-54.

Господарський процесуальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text (Дата звернення 27.11.2022)

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 16 лип. 2021р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text (Accessed 27.11.2022)

ДИРЕКТИВА No 2008/52/ЕС Европейского парламента и Совета о некоторых аспектах посредничества (медиации) в гражданских и коммерческих делах (Страсбург, 21 мая 2008 года). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a95#Text (дата звернення: 27.112022)

Про медіацію: Закон України від 16 лист.2021р. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/216385.html (дата звернення: 27.11.2022)

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 31 жов.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення:27.11.2022)

КОНЦЕПЦІЯ вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів. .: URL: (дата звернення:27.11.2022) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361/2006?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B6% D0%BD%D1%96#w1_1 (дата звернення:27.11.2022)

Декларація принципів поведінки журналістів. URL: https://nsju.org.ua/povedinka (дата звернення:27.11.2022)

Збірник документів Ради Європи. URL: https://rm.coe.int/16806b5970 (дата звернення:27.11.2022)

.Справа «Ромен і Шміт проти Люксембургу»: Рішення Європейського Суду з прав людини від 25 лют 2003р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_092#Text (дата звернення:27.11.2022)

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 17 чер.2020р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12#Text (Дата звернення 27.11.2022)

Про телебачення і радіомовлення: Закон України від від 01 лип.2021р.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12#Text (дата звернення:27.11.2022)

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації». . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text (дата звернення:27.11.2022)

Фонова О. Особливості участі свідків у господарському процесі. Юридичний журнал «Право України». 2018. No7. С.71-83

Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні No198/93 від 10 чер.1993 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198/93#Text (дата звернення:27.11.2022)

Конституція України.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення:27.11.2022)

Коні А. Ф. Моральні започаткування в кримінальному процесі. Зібр. пр. у 8 т. Юридична література, 1967. 267 с.

Козирєва В. П. Показання свідків як засіб доказування в господарському процесі: Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2018. No 4. С. 151-156

Васильченко Т. Новели інституту доказування у господарському судочинстві : Право України. 2017. No9. С. 146-153

Downloads

Опубліковано

2022-12-15

Як цитувати

Григорчук М.В., & Горєлов Д.О. (2022). ІНСТИТУТ ІМУНІТЕТУ СВІДКА В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ ЯК БАЛАНС МІЖ СУСПІЛЬНИМ ІНТЕРЕСОМ ТА ЗАХИСТОМ ПРАВ ЛЮДИНИ. Legal Bulletin, 34–41. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-34-41

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС