Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових висновків. Стаття має бути написана українською або англійською мовами, ретельно вичитана автором, відповідати тематичному спрямуванню збірника наукових праць і включати всі структурні елементи (з дотриманням вказаної послідовності) відповідно до п. 3 Постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1:
  - Індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК), що розміщується на початку статті);
  - відомості про автора (прізвище, ініціали, вчене звання і вчений ступінь, місце роботи або навчання, посада, населений пункт, E-mail);
  - назва статті;
  - анотація українською та англійською мовами (1800-2500 знаків), де чітко сформульовано головну ідею статті та представлено стислий виклад статті, обґрунтовано її актуальність та зазначено вклад автора у розв’язання поставленого завдання;
  - ключові слова українською та англійською мовами (5-8 словосполучень);
  - кількість формул, таблиць, рисунків та літературних джерел в статті: для української мови (Формул: 2; рис.: 3, табл.: 1, бібл.: 12); для англійської (Formulas: 2; fig.: 3, tabl.: 1, bibl.: 12);
  - вступ (постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з останніми дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і практичними завданнями, з обов’язковими посиланнями в тексті на використану літературу.
  - аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  - постановка завдання (формулювання мети і методів дослідження теми, що розглядається);
  - результати дослідження (виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів);
  - висновки (наукова новизна, теоретичне і практичне значення досліджень, соціально-економічний ефект, який виникає внаслідок впровадження наукових результатів, перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку);
  - література – список використаної літератури складений відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). Розміщується література у кінці статті. На всі першоджерела повинні бути зроблені посилання. У тексті порядковий номер першоджерела проставляється у квадратних дужках. Першоджерела подаються мовою оригіналу. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються. До списку літератури додається її переклад англійською мовою (References), де розміщуються ті ж самі джерела англійською мовою оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010. Назви періодичних українських та російських видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією, а в дужках – англійською мовою. Назва статей допускається транслітерацією, згідно правил транслітерації (Постанова від 27 січня 2010 р. N 55 Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею). Кількість літературних джерел має становити не менше 10 посилань, з яких не менше ніж половина має бути посиланнями на іноземні джерела. Назви джерел у списку літератури розміщуються в порядку цитування в тексті (а не за абеткою). Посилатися на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті не доцільно.
  Наприкінці статті автор має вказати, що вона надсилається для публікації лише до Збірника наукових праць «Вчені записки Університету «КРОК», поставити підпис і дату.
 • Технічні вимоги до оформлення статей:
  1. Стаття має бути написана українською або англійською мовами, ретельно вичитана автором, відповідати тематичному спрямуванню збірника наукових праць і включати всі структурні елементи (з дотриманням вказаної послідовності) відповідно до п. 3 Постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1, що враховано у зразку оформлення статті.
  2. Обсяг рукопису — 15-25 тис. знаків, включаючи рисунки, таблиці (приблизно 7—16 сторінок).
  3. Текст статті повинен бути набраний на комп'ютері (редактор WORD (версія 1998-2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman №14 з міжрядковим інтервалом 1,5, залишаючи береги: зліва - 2 см, праворуч - 2 см, зверху та знизу - 2 см.
  4. Назва файлу має відповідати прізвищу автора (наприклад: Іванов або Ivanov ).
  5. У статті не повинно бути переносу слів та макросів При наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab").
  6. Цитати, таблиці, ілюстрації, всі цифрові дані подаються з обов’язковими посиланнями на джерела. Під кожною таблицею та рисунком має бути зазначено джерело (Джерело: …).
  7. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1.) і назву (друкується над таблицею посередині жирним шрифтом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2. Переваги ефективної структуризації попиту). Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (2003).
  8. Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого боку.
 • Керівництво для авторів
  * Квитанція на оплату публікації надсилається автору після позитивного рішення про рецензування статті. Вартість публікації статті становіть 100 грн. за одну сторінку тексту.

  Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник журналу. Про додаткові примірники просимо попереджати завчасно з відповідною доплатою. Вартість одного додаткового примірника становить - 100 грн.
 • Положення про авторські права
  Авторські права на статтю зберігаються за автором згідно з CC Attribution 4.0

 • Положення про конфіденційність
  Автори та рецензенти

  Рукописи повинні бути рецензовані з належною повагою до конфіденційності авторів. Подаючи свої рукописи до розгляду, автори довіряють редакції результати своєї наукової роботи та творчих зусиль, від яких може залежати їх репутація та кар'єра. Права авторів можуть бути порушені в разі розкриття конфіденційних відомостей у ході рецензування рукописів. Рецензенти також мають право на конфіденційність, що повинно підтримуватись редактором. Конфіденційність може бути порушена, якщо має місце нечесність або шахрайство, але в інших випадках повинна дотримуватись.

  Редакція не повинна розголошувати інформацію про рукописи (включаючи їх отримання, зміст, статус у процесі розгляду, критику рецензентів або остаточну долю) іншим особам, окрім авторів та рецензентів. Це включає запити на використання матеріалів для законних дій.

  Редакція повинна чітко пояснити своїм рецензентам, що рукописи, що надсилаються на розгляд, є привілейованими і приватною власністю авторів. Тому рецензенти та члени редакції повинні поважати права авторів, не обговорюючи публічно їх роботу та не привласнюючи їх ідеї до публікації рукопису. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх файлів, а також забороняється передавати їх іншим особам, за винятком наявності дозволу редактора. Рецензенти повинні повернути або знищити копії рукописів після подання відгуків. Редакція не повинна зберігати копії відхилених рукописів.

  Коментарі рецензентів не можуть бути опубліковані або оприлюднені іншим чином без дозволу рецензента, автора та редактора.

  Думки різняться щодо того, чи слід рецензентам залишатися анонімними. Автори повинні ознайомитися з Інформацією для авторів журналу, до якого вони вирішили подати рукопис, щоб з’ясувати, чи відгуки є анонімними. Якщо коментарі не підписані, особи рецензентів не повинні розкриватися автору чи комусь іншому без дозволу рецензентів.

  Деякі журнали публікують відгуки рецензентів разом з рукописом. Така процедура не допускається без згоди авторів та рецензентів. Проте, коментарі рецензентів надсилаються іншим особам, які рецензують той самий рукопис, що допомагає рецензентам зрозуміти процес розгляду. Рецензенти також можуть бути повідомлені про рішення редактора прийняти або відхилити рукопис.

Керівництво для авторів

* Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник журналу. Про додаткові примірники попереджувати завчасно з відповідною доплатою.

Статті

Політика розділу за замовчуванням

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 • теорія та історія держави і права
 • історія політичних і правових учень
 • конституційне право
 • муніципальне право
 • філософія права

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 • цивільне право
 • цивільний процес
 • сімейне право
 • міжнародне право
 • міжнародне приватне право
 • господарське право
 • господарсько-процесуальне право

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО

 • трудове право
 • право соціального забезпечення
 • адміністративне право
 • адміністративний процес
 • фінансове право
 • інформаційне право
 • земельне право

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

 • кримінальне право
 • кримінально-процесуальне право
 • кримінально-виконавче право
 • криміналістика
 • кримінологія
 • оперативно-розшукова діяльність
 • детективна діяльність
 • судова експертиза

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.