Проблеми захисту прав суб’єктів господарювання в господарських судах України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-04-42-46

Ключові слова:

господарський суд, захист прав та інтересів, суб’єкти господарської діяльності, судочинство України.

Анотація

Судовий захист прав суб’єктів господарювання займає важливе місце серед інших форм захисту. Захист прав суб’єктів господарювання можливо розглядати двояко: як захист права, яке здійснюється і реалізується та захист права, яке порушується із застосуванням засобів для його відновлення. Класично захист права розглядають як факт захисту права порушеного. Основним законодавчим актом в галузі господарювання є Господарський кодекс України, який закріпив основоположні гарантії та способи захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання. Господарський процесуальний кодекс України закріпив механізм розгляду позову, заяви або скарги з вимогою про відновлення порушеного/оспореного права. Праву на судовий захист відповідає обов’язок держави створити таку систему правосуддя, яка без жодних сумнівів у її діях вирішить складні, різноманітні та численні судові спори, без порушення судової компетенції, забезпечить кваліфіковане судочинство. З метою оптимізації процесу розгляду господарських спорів про захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємництва у статті досліджено проблеми, які виникають під час захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності у господарських судах України. Досліджено роль господарських судів у захисті прав та законних інтересів даних суб’єктів. Слід зауважити, що актуальність даної проблеми гостро постає від моменту незалежності України, адже регулярна зміна чинних законодавств, щодо судоустрою надає все більше тем для суперечок не тільки між науковцями, але і практиками. Законодавство України саме у сфері господарських відносин не тільки містить багато неузгодженостей та суперечностей, але і має значні недоліки. Основним фактором, що порушує стабільність у сфері захисту господарських відносин є прийняття законодавчих актів, що конфліктують з Конституцією України та законами, які були прийняті раніше. Здійснення захисту прав суб’єктів господарювання у господарських судах відбувається лише за особистою участю суб’єктів, яким надано відповідну правосуб’єктність. Можливість перегляду судових рішень в апеляційних інстанціях гарантується Конституцією України

Біографії авторів

В.В. Корольова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.ю.н, доцент, доцент кафедри юридично-правових дисциплін

О.О. Кімленко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

здобувачка ступеня вищої освіти “магістр”

Посилання

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996. № 30. Ст. 141.

Господарський процесуальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text (Дата звернення 30.01.2022).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003. №№ 40-44. Ст.356.

Хотинець П.В., Аюпова Р.М.: «Про необхідність підвищення ролі господарських судів у захисті прав та законних інтересів українського підприємництва». «Вісник господарського судочинства». №1/2013 URL:https://hr.arbitr.gov.ua/sud5023/publication/88487 (Дата звернення 30.01.2022).

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19. (Дата звернення 30.01.2022).

Притика Д.М. Організаційно-правові засади станoвлення і діяльності господарських судів України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» / Д.М. Притика; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харьків, 2003. 26 c.

Downloads

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Корольова, В., & Кімленко, О. (2022). Проблеми захисту прав суб’єктів господарювання в господарських судах України. Legal Bulletin, 42–46. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-04-42-46

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС