Функції поліції України як юридична категорія

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-04-69-73

Ключові слова:

Національна поліція, функції, завдання, суспільство, держава.

Анотація

У статті досліджено поняття основних функцій Національної поліції України. Розуміння сутності цих функцій сприяє чіткому визначенню ролі та місця поліції в системі органів публічної  влади. Під функціями розуміють основні напрями впливу права на суспільні відносини, що відображають його сутність і соціальне призначення у суспільстві, а також способи організації суспільних відносин. Функції безпосередньо спрямовані на виконання завдань, що стоять перед суспільством. Функції відображають зміст діяльності виконавчої влади, значною мірою характеризують сутність держави та її соціальне призначення. Формування правової держави, зміцнення законності й правопорядку вимагають удосконалення та підвищення роботи органів Національної поліції, основним завданням яких є служіння суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки й порядку. Тому функції поліції перед усім повинні бути направлені на проведення превентивної та профілактичної діяльності кримінальних та інших правопорушень. В науковому плані функції поліції – питання складне та багатоаспектне, що може бути розкрите як самостійна категорія поліції, яка походить від його сутності та відображає призначення у суспільстві. Ми підтримуємо точку зору вчених про те, що функціональне призначення поліції має вихідний, основоположний характер, оскільки визначає його роль і значення для розвитку і розбудови самого громадянського суспільства і держави. Функції поліції є похідними від завдань і розкривають зміст діяльності Національної поліції України. У зв’язку з цим діяльність поліції здійснюється у двох напрямках: внутрішньому і зовнішньому. Запропоновано визначення функцій Національної поліції України як визначені та закріплені на правовому рівні напрями діяльності суб’єктів поліцейської діяльності, які є взаємопов’язаними та взаємоузгодженими і спрямовані на вирішення поставлених перед нею завдань. На підставі аналізу Закону України «Про Національну поліцію» запропоновано виокремити два блоки основних функцій поліції: внутрішньо-організаційні та зовнішні.

Біографія автора

В.В. Корольова , ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.ю.н., доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін, Університет «КРОК»

Посилання

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141

Кравчук М. В.. Теорія держави і права (опорні конспекти): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Вид. 3-є, змін. й доп. Київ: Алерта, 2014. 608 с.

Проневич О. С.. Функції поліції (міліції): нормативно-доктринальна інтерпретація. Право і безпека. №4. 2010. С. 141-146.

Криштанович М. Ф.. Функції Національної поліції України в системі забезпечення публічної безпеки й порядку в державі. Публічне управління у сфері державної безпеки та митної справи. № 2 (25). 2020. С. 192-195.

Денисюк Д. С.. Функції національної поліції: поняття та класифікація. Юридичний електронний науковий журнал. №4. 2016. С.114-117.

Теорія управління в органах внутрішніх справ: Навчальний посібник / За ред. В.А. Ліпкана. К. : КНТ, 2007. 884 с.

Downloads

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Корольова , В. (2022). Функції поліції України як юридична категорія. Legal Bulletin, 69–73. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-04-69-73

Номер

Розділ

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають