ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ В ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-54-59

Ключові слова:

Європейський Союз, законодавство України, Польське законодавство, приватні детективи польща, історія приватної детективної діяльності в Польщі, історія приватної детективної діяльності в Україні.

Анотація

Конституційна криза, знищення антикорупційного законодавства і втрата довіри до правоохоронних органів – стимулює розвиток недержавних організацій та появу фізичних осіб, охороняють приватну власність, забезпечують особисту безпеку, захищають життя та здоров’я громадян. Серед таких: охоронні агентства, бодіґарди та приватні детективи. Відсутність правового регулювання детективної діяльності в Україні – дуже велика юридична проблема, яка відділяє нас від сучасного Європейського світу. Бажання чинної влади тримати контроль над правоохоронними органами і слабка реалізація правоохоронної та розшукової діяльності – сприяє активному розвитку злочинності на території України. Це змушує Українських науковців та правників вивчати міжнародний досвід для ефективного впровадження інституту детективної діяльності, згідно з чинним міжнародним законодавством. Діяльність приватних детективів в європейських країнах – забезпечується правом громадян цих країн захищати свої Конституційні права. Також, на території країн Євросоюзу діяльність приватних детективів легальна та чітко прописана в законодавстві. Правове регулювання сфери приватної детективної діяльності - дуже складне питання. Важко створити адекватні законодавчі умови, коли мова йде про повноваження одних людей - отримувати інформацію про третіх осіб без їх згоди та відома. Тому законодавець сучасної європейської країни має знайти тонку межу між особистою свободою, правом на приватне життя та мінімальними правами особи, яка здійснює приватну детективну діяльність. Це необхідно для того, щоб детектив міг ефективно та надійно виконувати свої обов’язки. Сьогодні в Україні не має законів, які чітко б регламентують приватну детективну діяльність. Однак послуги, які мають ознаки приватної детективної діяльності, все ж таки надаються окремими приватними особами та агенціями. Якщо звернути увагу на розділи оголошень в мережі Інтернет, можна зустріти безліч пропозицій щодо надання детективних послуг.

Біографії авторів

Француз А.Й., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно- правових дисциплін

Тупіченко Ю.К., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

здобувач вищої освіти ступеня магістр

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 р. No 30. Ст.141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1% (дата звернення 13.11.2022).

Француз А.Й. «Теоретико – правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів в Україні» : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (02.03.2017) / Університет економіки та права «КРОК» URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-03-02_tezy-mizhnarodnoyi-naukovo- praktychnoyi-%D1%81onference-krok.pdf (дата звернення: 13.11.2022).

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie usług detektywistycznych URL:https://archiwumbip.mswia.gov.pl/bip/form/166,Rejestr-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-regulowana-w- zakresie-uslug-det.html?page=20 (дата звернення: 13.11.2022).

Ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. URL: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020120110 (дата звернення: 13.11.2022).

Недержавна охоронна і правоохоронна діяльність в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Юрко Сергій Сергійович; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". Одеса, 2017. 21 c.

Проєкт Закону про приватну детективну (розшукову) діяльність No10024 від 08.02.2019 року. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH7QG00A.html (дата звернення: 13.11.2022).

R. Tokarczyk (2005), Etyka prawnicza, Warszawa. URL: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/etyka prawnicza-1569812956 (дата звернення: 13.11.2022).

Słownikjęzyka polskiego PWN, dostępny w Internecie, URL: http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2554890 (дата звернення: 13.11.2022).

T. Aleksandrowicz, J. Konieczny, A. Konik (2008), Podstawy detektywistyki. Usługi detektywistyczne, prawo, taktyka, moralność, Warszawa, Poland, pp.20-22.

Хамула П.І. Правоохоронні органи в системі органів державної влади : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015. 235 с.

Голіна В. В. Кримінологічна політика: стан та перспективи. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5-ти т. Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні, Право, 2008. С. 257–273.

Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки, Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 424 с.

Мулявка Д.Г., Шиллє Д.А. Поняття та ознаки приватної детективної (розшукової) діяльності. Порівняльно-аналітичне право. 2018. No 2. С. 345-347.

Юрко С. С. Перспективы законодательной регламентации детективной деятельности в Украине. С. С. Юрко // Право і суспільство. 2014. No 5–2. C. 364–367

Юрко С.С. Недержавна охоронна і правоохоронна діяльність в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид.наук : 12.00.10 / Юрко Сергій Сергійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". Одеса, 2017. 21 с.

Чайка І. О. Приватна детективна діяльність: зарубіжний досвід. Всеукраїнський самміт приватних детективів: матеріали доповідей (м. Дніпро, 30 лист. 2017 р.). Дніпро: ДДУВС, 2018. С. 221–225.

Бичін С.О. Окремі аспекти детективної діяльності у сфері запобігання корупційній зло чинності. Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні : матер. між- нар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 22 травня 2019 р. Маріуполь: МДУ, 2019.С. 242-243.

Теличкін О. О. Правоохоронна діяльність у сфері забезпечення міжнародного миру і безпеки: організаційно-правові засади: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2004. 428 с.

Бичін С. О. Актуальні методи дослідження детективної діяльності в механізмі запобігання злочинності. Європейські перспективи. 2019. No 2. С. 111–117.

Downloads

Опубліковано

2022-12-15

Як цитувати

Француз А.Й., & Тупіченко Ю.К. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ В ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ. Legal Bulletin, 54–59. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-54-59

Номер

Розділ

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ