МОДЕЛІ МЕДІАЦІЇ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ НАБЛИЖЕННЯ ДО ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-16-23

Ключові слова:

медіація, модель медіації, спір, правова система.

Анотація

Дану статтю присвячено аналізу моделей медіації та можливості їх наближення до правової системи України. Встановлено, що в різних державах використовуються різні моделі медіації, які продукують засади для формулювання різних підходів щодо посередництва, а також, їх взаємозв'язків один з одним. Медіаційні моделі не претендують на універсальність застосування, та , разом з тим, виступають концептуальним орієнтиром. Розглянуто критерії, за допомогою яких класифікуються моделі медіації. Проаналізувавши різні джерела дослідження, відмічено, що єдиного підходу щодо класифікації моделей медіації в науковому просторі не існує. Як правило в зарубіжній практиці науковці акцентують свою увагу на декількох моделях медіації, між якими не простежується чіткої різниці. Досліджено, що найбільш поширеним аргументом на користь імплементації інституту медіації в правову систему України є те, що вітчизняна судова система не спроможна ефективно та швидко розв'язувати юридичні спори. Також, серед причин можна назвати і вагому проблему з виконанням рішень, досить тривалий розгляд справ, а також, випадки некомпетентності або ж зловживань тощо. Разом з тим, досить вагомим фактором стосовно тривалості розгляду справ є навантаження, яке припадає на одного суддю в Україні.Встановлено, що на етапі імплементації медіації до правової системи України найголовнішим питанням являється вибір найбільш підходящої моделі медіації, яка характеризується ступенем взаємозв’язку із судовим процесом. Підкреслено чинники, які чинять вплив на закріплення та реалізацією певної конструкції медіації до правової системи в Україні. Сформовано пропозиції щодо можливості наближення, а також, подальшого удосконалення сприятливих моделей медіації в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства. Відтак, вказано, що поки що в Україні немає офіційно визначеної моделі медіації. Звертаючись до досвіду зарубіжних країн, можна схилитися до такого висновку, що найбільш поширеним способом впровадження альтернативних способів узгодження конфліктів та спорів являється закріплення декількох моделей медіації одночасно, що може бути використано і в Україні.

Біографії авторів

Француз А.Й., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України,Лауреат премії ім. Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету

Марина Ю.Ю., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

студент, групи ПР/СМ-20 юридичного факультету

Посилання

Про медіацію: проект Закону України від 19 травня 2020 року реєстр. No 3504. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877 (дата звернення 12.11.2022)

Біцай А. В. Моделі медіації у світі та перспективи для України. Право і суспільство. 2013. No. 6. С. 85- 89.

Гордийчук Н. В. Трансформативная медиация: основные понятия и установки. Психологическая наука и

образование, 2014. No 2. C. 41-48.

Директива 2008/52/EС Європейського парламенту і Ради про деякі аспекти медіації у цивільних та комерційних справах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a95. (дата звернення 12.11.2022)

Досудове врегулювання спорів в Україні // Судова влада в Україні : офіц.. веб-портал. URL : http://ml.od.court.gov.ua/sud1519/news_new/211189/. (дата звернення 12.11.2022)

Єрьоменко Г. Медіація як спосіб вирішення спорів / Г. Єрьоменко // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://innovations.com.ua/uk/interview/6/39/374. (дата звернення 12.11.2022)

Кохан Г. Чи потрібна медіація Україні? Юридичний радник, 2014. No 2(74). URL: http://yurradnik.com.ua/stati/d1-87-d0-b8- d0-bf-d0-be-d1-82-d1-80-d1-96-d0-b1-d0-bd-d0-b0-d0-bc-d0- b5-d0-b4- d1-96- d0-b0-d1-86-d1-96-d1-8f-d1-83-d0-ba-d1-80- d0-b0-d1-97-d0-bd-d1-96/ (дата звернення 12.11.2022)

Поліщук М. Я. Медіація як спосіб вирішення цивільно-правових спорів : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2017. 225 с.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. / Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – No 29. – Ст. 367.

Про концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України від 10. 05. 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 361/2006. (дата звернення 12.11.2022)

Ристин Г. Ещё не всё потеряно... Альтернативное разрешение споров на уровне апеляций / Г. Ристин // Медиация и права. 2010. – No 4. – С. 16–17.

Уинслэйд Дж., Монк Дж. Нарративная медиация: новый подход к разрешению конфликтов: Учебник. Москва: Центр «Судебно-правовая реформа», 2009. 356 с.

Чуприс А.С. Модели медиации в условиях образовательных учреждений. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер.: Филология, педагогика, психология, 2016 No 2. С. 108-113.

Шелєхова Г., Рубаненко А. Які можливості дає сторонам урегулювання спору за участю судді. Газета Закон і Бізнес, 2018 URL: https://zib.com.ua/ (дата звернення 12.11.2022)

Alexander N. The Mediation Meta Model: Understanding Practice Around the World. URL: http://www.asiapacificmediationforum.org/resources/2008/KEYNOTE_NADJA.pdf (дата звернення 12.11.2022)

Riskin L.L. Mediation orientations, strategies and techniques. Alternatives to high cost litig. 1994. P. 111-114.

Steffek F. Mediation in the European Union: An Introdaction / Steffek F. – 2012. – 22 p. – P.1.

Downloads

Опубліковано

2022-12-15

Як цитувати

Француз А.Й., & Марина Ю.Ю. (2022). МОДЕЛІ МЕДІАЦІЇ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ НАБЛИЖЕННЯ ДО ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Legal Bulletin, 16–23. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-16-23

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>