ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A17

Ключові слова:

Національна поліція, функції, завдання, суспільство, держава, проблематика, функціональне призначення

Анотація

На сьогодні діяльність Національної поліції України у сфері забезпечення публічної безпеки є складним і проблемним процесом. Її функціонування в системі публічної безпеки й порядку включає багато пи- тань щодо законодавчого та нормативного регулювання. Національна поліція є спеціальним органом у механізмі держави, призначеним для безпосереднього забезпечення належного рівня публічної безпеки. Відповідно до стат- ті 1 Закону України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року, Національна поліція України - центральний орган виконавчої влади, що слугує суспільству шляхом забезпечення захисту прав і свобод людини, боротьбі зі злочинністю та підтримання громадської безпеки. Місце і роль поліції України в системі національної безпеки визначається за допомогою відповідних функцій, які на нею покладаються. На жаль, чинний Закон України «Про Національну поліцію» не містить переліку функцій, як це було раніше в Законі України «Про міліцію». Попереднє законодавство, зокрема в частині 1 статті 7, визначало такі функції, як адміністративна, превентивна, опера- тивно-розшукова, кримінально-процесуальна, виконавча та охоронна. Згідно із п. 28 ст. 10 Закону України «Про міліцію» необхідною до виконання була функція щодо державного захисту суддів, працівників суду, гарантування безпеки учасників судового процесу. Пунктом 21 ст. 11 Закону було передбачено виконання контрольних і про- філактичних функцій. На нашу думку, ці функції, визначені для міліції, залишаються актуальними на сьогодні і їх мають виконувати представники Національної поліції. Забезпечення публічної безпеки та порядку є проміжною метою діяльності Національної поліції, а саме виконання цих функцій стає завданням цієї діяльності.

Біографії авторів

Корольова В.В., Університет економіки та права «КРОК»

к.ю.н., доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін

Софина І.В., Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. Відомості Верховної Ради України. 2015. No 40- 41. Ст. 379.

Мельниченко В. І. Прозорість і відкритість публічного управління як об’єкт законодавчого регулю- вання. Державне управління : теорія і практика. 2007. No 1. С. 48-55.

Ківалов С. В. Принципи державної служби у новому Законі України «Про державну службу». Акту- альні проблеми держави і права. 2012. Вип. 68. С. 716-718.

Джафарова О. В. Правові основи партнерства міліції і населення: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків. 2003. 19 с.

Фелик В. І. Класифікація принципів профілактичної діяльності Національної поліції України: теорія та практика реалізації. Митна справа. 2015. No 5. С. 63-68.

Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. К.: Гол.ред. УРЕ, 1977. 776 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.

Постанова КМУ «Про затвердження положення про Міністерство внутрішніх справ України» від 28 жовтня 2015 р. No 878. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF#Text

Битяк Ю. П. Адміністративне право України (Загальна частина). Х.: ООО «Одіссей», 1999. 224 с. 10. Гусарєв С. Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти: монографія. К.: Знання, 2005. 375 с.

Бандурка О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удо- сконалення. Х.: Основа, 1996. 398 с.

Крищенко А. Є. Завдання та функції Національної поліції як учасника адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. No 2 (103). С. 121-128.

Downloads

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Корольова В.В., & Софина І.В. (2024). ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Legal Bulletin, (№11), 123–127. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A17

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО