ДЕЯКІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЩОДО НАДАННЯ ДЕТЕКТИВНИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • Корольова В.В. Університет економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0003-2998-6144
  • Ніколенко Б.С. Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A8

Ключові слова:

приватна детективна діяльність, приватні детективні послуги, приватний детектив, до- говір, етичний кодекс приватного детектива

Анотація

Навіть при відсутності належного законодавчого регулювання щодо надання детективних послуг, в Україні так і не було прийнято Закон України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», в країні спостерігається активне використання приватних детективних послуг, що має попит серед населення. Це, на нашу думку, пояснюється тим, що для захисту прав, свобод і законних інтересів як фізичних, так і юридичних осіб, а також для збереження конфіденційності, змушують осіб звертатися по допомогу до приватних детективів, детективних агентств, де з ними буде укладено договір про надання таких послуг, які включають умови, порядок, визначені відповідно до чинного законодавства. У проекті No3010 Закону України «Про приватну детективну діяльність» визначено, що «договір про надання приватних детективних послуг» – це письмова або електронна угода між приватним детективом або детективним агентством та замовником, якою перша сторона зобов’язується надати детективні послуги другій стороні на умовах, визначених законом та договором, а замовник – оплатити на- дання таких послуг. Договір про детективні послуги відноситься до цивільно-правового договору, в якому викона- вець зобов’язується надати послуги з розшуку згідно з умовами, визначеними договором та відповідно до законо- давчих вимог, а замовник зобов’язується оплатити вартість послуг та фактичні витрати, необхідні для виконання договору. Визначено, що суттєвими умовами договору є його предмет, що включає в себе надання детективних послуг у сферах особистих, майнових та шлюбно-сімейних відносин. Наприклад, у разі надання послуг у сфері шлюбно-сімейних відносин, це може бути інформація щодо наявності чи відсутності фактів сімейної зради; у сфері особистих відносин – збір інформації щодо трудового стажу в указаній місцевості тощо. Також важливими умовами є ціна та строк виконання послуги. Сторонами договору є замовник та виконавець, а його зміст включає в себе взаємні права та обов’язки сторін, які можуть бути загальними для всіх договорів про надання послуг та специфічними для договору про надання детективних послуг. Враховуючи міжнародний досвід приватної детективної діяльності є необхідним прийняття Етичного кодексу приватного детектива з урахуванням міжнародних принципів детективної діяльності.

Біографії авторів

Корольова В.В., Університет економіки та права «КРОК»

к.ю.н., доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін

Ніколенко Б.С., Університет економіки та права «КРОК»

здобувач ступеня вищої освіти «Магістр»

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80 (дата звернення: 22.12.2023).

Цивільний кодекс України: Закон України від16.01.2003р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 22.12.2023).

Про приватну детективну (розшукову) діяльність: проект Закону України від 04.02.2020 р. URL: http://w1.c1. rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68051 (дата звернення: 22.12.23).

Заєць А. П. Приватна детективна діяльність в Україні і конституційні права людини. Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (2 березня 2017 р., м. Київ). Київ: Університет «КРОК», 2017. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-03-02_tezy-mizhnarodnoyi-naukovo- praktychnoyi-%D1%81onference-krok.pdf.

Француз А. Й., Довгань Г. А. Правове регулювання приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні: стан, проблеми, перспективи. Правничий вісник Університету «КРОК». 2020. No 39. С. 86-94.

Корольова В. В. Суб’єкти приватної детективної діяльності в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (2 березня 2017 р., м. Київ). Київ: Університет «КРОК», 2017. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-

konferentsij/2017-03-02_tezy-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-%D1%81onference-krok.pdf

Пунда О. Приватна охоронна та детективна діяльність (перспективи правого регулювання). Вісник Львівського університету. 2009. No48. С.151-159.

Захаров О. І. Концептуальні засади організації приватної детективної діяльності в Україні. Вісник Черкаського університету. Серія «економічні науки». 2017. No 2. Том 2. С. 23-29.

Француз-Яковець Т. А. Конституційні гарантії захисту прав та інтересів людини і громадянина, через призму легалізації приватної детективної діяльності як потреби сучасного демократичного суспільства. Теоретико-пра- вові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практи- ка. Тези міжнародної науково-практичної конференції (2 березня 2017 р., м. Київ). – Київ: Університет «КРОК», 2017. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-03-02_tezy-mizhnarodnoyi- naukovo-praktychnoyi-%D1%81onference-krok.pdf.

Гришко В. І. Окремі питання законодавчого врегулювання приватної детективної діяльності. Південно-україн- ський правничий часопис. 2021. No 3. Том 1. С. 15-20.

Кожевніков Г.К. Приватна детективна діяльність і право громадянина на невтручання в особисте життя. Де- тективна діяльність в Україні: проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25-26 січня 2013). Харків: Право, 2013. С. 86-87.

Юрченко А.О., Усенко А.О. Проблеми легалізації інституту приватної детективної діяльності в Україні. Між- народний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2018. Вип. 3-4 (12-13). С. 131- 137.

Мулявка Д.Г., Шопіна І.М., Шиллє О.О. Правовий статус суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяль- ності: монографія. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 124 с.

Волинська А.М. Договір про надання детективних послуг: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2019. 221 с. 15 .Гіжевський В. К., Сміленко М. Ю. Морально-етичні засади як один з основних елементів в професійній діяльності приватних детективів (слідчих) в зарубіжних країнах. Актуальні питання сучасної науки та прак- тики: науково-практична конференція молодих учених (15 листопада 2018 р., м. Київ). – Київ: Університет «КРОК», 2018. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali- %D1%81onference-krok.pdf

Normativa Reguladora. Офіційний сайт Асоціації професіональних приватних детективів Іспанії. «Asociación Profesional de Detectives Privados de España». URL: https://www.apdpe.es/la-profesion/normativa-reguladora.

Downloads

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Корольова В.В., & Ніколенко Б.С. (2024). ДЕЯКІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЩОДО НАДАННЯ ДЕТЕКТИВНИХ ПОСЛУГ. Legal Bulletin, (№11), 57–63. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A8

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС