ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ НА РОЗВИТОК ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A2

Ключові слова:

державна політика, права людини, демократія, державна політика у сфері захисту прав людини

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу державної політики у сфері захисту прав людини на розбудову демократичної держави, аналізу формування державної політики та її нормативно-правового закріплення. У процесі пізнання цієї теми також вивчається взаємозв’язок між демократичним устроєм держави та охороною прав людини. Крім того, у статті розглядаються створювані такою політикою способи захисту прав людини та громадянина.
У цій праці автори також визначають поняття «державна політика» як специфічну діяльність державної влади з управління та керівництва суспільством, зокрема здійсненням публічної влади та участю населення в управлінні державними справами. У статті детально проаналізовано поняття демократії, яке визначається як «влада народу», та вказано на необхідність формування демократичної держави в Україні, що вимагає гарантування прав людини як основоположного принципу народовладдя.

Також підкреслюється, що формування державної політики є ключовим чинником у забезпеченні реалі- зації прав людини та розвитку суспільства. Узагальнюючи, автори відзначають, що вдосконалення класифікації прав людини та державної політики сприяє більш ефективному захисту прав і свобод громадян, сприяє розвитку демократичної держави та формуванню стратегічних напрямків розвитку суспільства.

Детально розглядаються механізми судового та адміністративного захисту прав людини, а також важлива роль омбудсмена у забезпеченні додержання прав людини. Так, інститут омбудсмена спрямований на контроль за дотриманням конституційних прав і свобод, а також на захист прав громадян від можливих порушень. Натомість адміністративний механізм захисту прав, який дозволяє громадянам звертатися з скаргами про порушення їхніх прав до вищих органів державної влади або місцевого самоврядування.
Особлива увага приділяється конституційним гарантіям прав людини, що зазначено у Конституції України.

Крім того, Україна закріплює важливі принципи гарантії прав і свобод людини в своїй Конституції, а також

визнає державний контроль і відповідальність за захист цих прав.
Таким чином, вдосконалення державної політики у сфері захисту прав людини сприяє не лише ефектив-

ному захисту прав громадян, але і розвитку демократичної держави та формуванню стратегічних напрямків розвитку суспільства.

Біографії авторів

Биков О.М., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права

Лисенко Я.О., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Коршунова Н. В. Конституційно-правові засади державної політики України. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. No 3. С. 144-153. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2017_3_14 (дата звер- нення: 07.07.2023).

Чорний І. В., Малінська Г. Лексико-семантичне поле «демократія» як засіб організації мовного досвіду. Акту- альні питання гуманітарних наук. 2023. Т. 3, No 59. С. 161-165. URL: https://doi.org/10.24919/2308-4863/59-3-24 (дата звернення: 12.07.2023).

Словник юридичних термінів. уклад.: А.П. Мозоль, Н.І. Мозоль, Л.Г. Юрковська. Київ : МП Леся, 2014. 192 с. 4. Коршунова Н. Поняття державної політики: теоретико-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2018. 240 с. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/3171 (дата звернення: 10.07.2023). 5. Петренко І. Сутність державної політики та державних цільових програм. 222 Віче. 2011. No 10. С. 23-25.

Мирук Д. Юридичні гарантії прав людини: теоретико-правове дослідження: магістерська робота. Острог, 2020. 91 с. URL: https://theses.oa.edu.ua/DATA/221/_Мирук%20Д.М.магістерська%20робота.pdf (дата звернення: 10.07.2023).

Кожан В. В. Класифікація особистих прав людини. Науковий вісник Ужгородського національного універси- тету. 2015. Т. 1, No 35. С. 24-27.URL:https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/15157/1/КЛАСИФІКАЦІЯ%20

ОСОБИСТИХ%20ПРАВ%20ЛЮДИНИ.pdf (дата звернення: 10.07.2023).

Конституція України: від 28.06.1996 р. No 254к/96-ВР: станом на 1 січ. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 12.07.2023).

Про Засади державної політики України в галузі прав людини: Постанова Верхов. Ради України від 17.06.1999 р. No 757-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/757-14#Text (дата звернення: 11.07.2023).

Пирога І., Кадебська Е. Інститут уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі гарантій конституційних прав і свобод. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки. 2023. No 1 (64). С. 19-25. URL: https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.1.3 (дата звернення: 13.07.2023).

Downloads

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Биков О.М., & Лисенко Я.О. (2024). ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ НА РОЗВИТОК ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ. Legal Bulletin, (№11), 16–22. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A2

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА