НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ

Автор(и)

  • Биков О.М. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0003-4965-696X
  • Лисиця С.В. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A3

Ключові слова:

холдинг, акціонерне товариство, бізнес, правове регулювання, корпоративне законодавство

Анотація

Стаття присвячена аналізу нормативно-правового регулювання створення та діяльності холдингових компаній в Україні. Здійснюється ретельний огляд законодавчих актів, які стосуються утворення та функціонування холдингових структур. Особлива увага приділяється вимогам до засновницьких договорів, статутів та інших документів, які регулюють діяльність холдингових компаній. Предметом дослідження є правові аспекти та норми, які регулюють процес створення та функціонування холдингових компаній, включаючи корпоративне управління. На сьогодні актуальність зазначеної теми полягає в тому, що холдингові структури стають все більш поширеними у сучасному господарстві, оскільки вони можуть сприяти ефективнішому управ- лінню активами. Зростає інтерес інвесторів і підприємців до створення та управління холдингами. Створення та функціонування холдингових компаній підлягає специфічним нормативним вимогам та правилам. Розуміння цього аспекту є важливим для бізнесу та юридичних фахівців. Також розглядається досвід зарубіжних країн, світових типів холдингових компаній, їхнє нормативно-правове регулювання створення та діяльності. Особлива увага приділяється формі створенню холдингових компаній в Україні, так як згідно закону України «Про холдингові компанії» є тільки дві форми, ПАТ – Публічне Акціонерне товариство, яке створюється з державного капіталу і контролюється тільки органами виконавчої влади та ПРАТ – Приватне Акціонерне товариство, яке складається з приватного капіталу, та має в своєму управлінні від декількох підприємств. В такому разі Холдингова компанія виступає як Материнська компанія МП, а підпорядковані компанії, Дочірніми підприємствами. Ця структура дозволяє більш ефективно виконувати керування активами, ресурсами і бізнес процесами та дозволяє використовувати спільну систему оподаткування зі своїми Дочірніми підприємствами. У разі активної заборгованості Дочірніх підприємств перед контрагентами, Материнська компанія може закрити цей борг перед кредиторами власними засобами, що є позитивним плюсом при веденні підприємницької діяльності. Метою даної статті є з’ясувати особливості нормативно-правового регулювання створення та діяльності холдингових компаній.

Біографії авторів

Биков О.М., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри теорії та історії держави і права

Лисиця С.В., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

здобувач ступеня вищої освіти «магістр»

Посилання

Господарський кодекс України No 436-IV від 16.01.2003. Верховна Рада України. Офіційний сайт. Дата оновлен- ня: 08.10.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Про холдингові компанії : Закон України No 3528-IV від 15.03.2006. Верховна Рада України. Офіційний сайт. Дата оновлення : 01.01.2023. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3528-15#Text

Угода про фінансування заходу «Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні» (ENI/2020/042-345) від 18.06.2020 року. Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_007-20#Text

Венгер В. В. Особливості формування та розвитку транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2019. No 2(4). С. 30-44.

Галіахметов І. А., Науменко О. С. Корпоративні відносини в акціонерному товаристві : від проблем кваліфікації до меж правового регулювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Вип. 60. С. 57-62.

Єременко Є. В., Поліщук А. А. Щодо сутності поняття «Холдингова компанія». Юридичний науковий елек- тронний журнал. 2020. No 7. С. 169-172.

Ібрагімова Н. В. Правовий статус холдингів : автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.04. Вінниця, 2015. 26 с.

Косінова К. С. До питання про природу холдингових правовідносин і відповідальність суб’єктів холдингу. Пра- во та інновації. 2017. No 2. С. 124-131.

Самаріна С. В. Правова регламентація процедури створення аграрних холдингів в Україні. Юридичний науко- вий електронний журнал. 2018. No 6. С. 175–177

Стадник К. О. Проблеми правового забезпечення холдингових відносин у сфері господарювання. Вісник На- ціонального університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Сер. : Економічна теорія та право. 2014. No 4. С. 170-179.

Уманців Ю. Холдингові механізми інтеграції підприємств. Ринок цінних паперів України. 2011. No 3-4. С. 23-33

Downloads

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Биков О.М., & Лисиця С.В. (2024). НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ. Legal Bulletin, (№11), 23–29. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A3

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС