ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A1

Ключові слова:

війна, воєнний стан, повномаштабне вторгнення, конституція, міжнародні норми, права людини

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню питань взаємовпливу прав людини та воєнного стану. Тематика є вкрай актуальною, оскільки розпочате повномасштабне збройне вторгнення посягнуло не тільки на територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України, але й завдало великої шкоди всьому населенню держави. Введення воєнного стану на території України з 24 лютого 2022 року було викликано необхідністю захисту держави та відсічі агресії росії, разом з тим це призводить до обмеження певних прав та свобод людини і громадянина. Воєнний стан небхідно розглягдати як засіб відновлення умов, за яких людина може ефективно реалізувати свої права та свободи. Відповідно, права людини визначають межі діяльності публічної влади щодо введення воєнного стану та засоби, що нею використовуються. При цьому низка прав не може бути обмежена, а обмеження інших прав не може знищувати їх сутність. Окрім визначення прав людини, які не можуть бути обмежені в умовах воєнного стану, конституційно-правові норми визначають особливості реалізації окремих прав за досліджуваних обставин: права на власність та права на працю. У даній статті автори звертають увагу на важливості конституційно-правового регулювання суспіль- них відносин щодо обмеження прав людини в особливих умовах. Наголошено, що права людини є тим засобом, що обмежують публічну владу, запобігаючи її свавіллю. Система захисту прав людини під час війни включає правові заходи, встановлені нормами національного та міжнародного права. У науковій статті автори дослідили національні заходи захисту прав людини під час війни, такі як: захист органами публічної влади; захист громадськими організаціями; самозахист; конституційне право на звернення; діяльність органів прокуратури та органів внутрішніх справ; судовий захист та контроль. Також у статті було розглянуто міжнародні механізми захисту прав людини, які передбачені нормами міжнародного гуманітарного права та інститутом міжнародного захисту прав людини.

Біографії авторів

Старков І.О., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Биков О.М., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права

Посилання

Кучук А.М. Теоретичні основи правового поліцентризму: монографія. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. Ліра ЛТД, 2017. 312 с.

Обушко В.В. Обмеження прав людини і громадянина в умовах введення воєнного стану в Україні. Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти: мат-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. м. Дніпро, 15 бе-

резня 2019 р. Дніпро: ДДУВС, 2019. С. 59-60.

Занфірова Т. Забезпечення принципу свободи правці в умовах воєнного стану. Підприємництво, господарство і право. 2017. No 4. С. 77-80.

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України No 64 від 24.02.2022 р. URL: https://www. president.gov.ua/ documents/642022- 41397 (дата звернення: 05.07.2023).

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 No 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4381 (дата звернення: 23.02.2022).

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 No 776/97-ВР. Дата оновлення 07.05.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80#top (дата звернення: 18.02.2023 р.).

Створено єдиний національний портал для збору фактів порушення прав людини російською федерацією. URL: https://www.kmu. gov.ua/news/stvoreno-yedinij-nacionalnij-portal-dlya-zboru-faktiv-porushennya-prav-lyudini- rosijskoyu-federaciyeyu (дата звернення: 18.02.2023 р.).

Моца А.А., Моца В.В. Права людини в умовах воєнного стану. Наукові перспективи. No4(22). 2022. С. 280-291. 9. Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини: навч. посібник. За загальною редакцією Т.Л. Сироїд. Харків: Право, 2019. 494 с.

Розумовський О.С. Захист прав людини, пов’язаного з порушенням ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.) в умовах збройного конфлікту. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Вип.70. 2022. С. 141-145.

Downloads

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Старков І.О., & Биков О.М. (2024). ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ. Legal Bulletin, (№11), 10–15. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A1

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА