ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ В СІМЕЙНІЙ МЕДІАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A6

Ключові слова:

медіація, медіатор, конфлікт, спір, дитина, батьки, місце проживання

Анотація

В статті досліджуються особливості визначення місця проживання дитини в рамках сімейної медіації. Визначення місця проживання дитини під час розлучення або розірвання шлюбу є складним та відчутним емоційно питанням, що вимагає уважного підходу до учасників даного процесу. Сімейна медіація, що стає все більш популярним методом вирішення подібних суперечок, пропонує спільний та неконфліктний процес, спрямований на забезпечення найкращих інтересів дитини. У даному дослідженні аналізуються різні фактори, які впливають на процес прийняття рішень у таких випадках. Серед них – вік та етапи розвитку дитини, її уподобання, а також здатність батьків створити безпечне та стабільне домашнє середовище. Важливо враховувати усі ці аспекти для забезпечення найбільш гармонійного та вигідного рішення для дитини у разі подальшої неможливості для батьків продовжувати робити це як одна родина. Окрім цього, в статті звертається увага на роль посередника в даному процесі. Підкреслюється його важливість у сприянні спілкуванню між батьками та направленні їх до взаємоприйнятної угоди, що максимально враховує найкращі інтереси дитини. Наявність досвідченого та компетентного посередника може суттєво полегшити процес розв’язання конфлікту та забезпечити більш збалансоване рішення. Важливо відзначити, що сімейна медіація може стати ефективним та результативним способом вирішення спорів, пов’язаних з опікою та утриманням дітей. Але для цього необхідно мати навчених та досвідчених медіаторів, які здатні підтримати процес медіації та забезпечити збалансований підхід до вирішення конфлікту. Стаття завершується рекомендаціями щодо вдосконалення практики сімейної медіації у справах, пов’язаних із місцем проживання дітей. Зокрема, підкреслюється необхідність постійного навчання та підтримки медіаторів, важливість культурної чутливості та необхідність підвищення обізнаності громадськості про переваги медіації як альтернативи традиційним судовим методам.

Біографії авторів

Доляновська І.М., Університет економіки та права «КРОК»

кандидат юридичних наук
доцент кафедри державно-правових дисциплін

Сидоренко А.А., Університет економіки та права «КРОК»

здобувач ступеня вищої освіти «магістр»

Посилання

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. No 2947-III. Дата оновлення 05.10.2023. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2947-14#n25 (дата звернення: 25.12.2023).

Про медіацію: Закон України від 16.11.2021 р. No1875-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875- 20#Text (дата звернення: 25.12.2023).

ДИРЕКТИВА 2008/52/ЄC ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 травня 2008 р. URL: https://www.legislation.gov.uk/eudr/2008/52/contents (дата звернення: 20.04.2023).

Адвокат та Медіація: посібник/Г. Гаро, А. Зернова, Г. Єременко, Р. Коваль [та інші]. Харків: ФАК- ТОР-МЕДІА, 2022. 112 с.

Report of the US Government on Alternative Dispute Resolution at the Department of Justise. URL: https:// www.justice.gov/archives/olp/alternative-dispute-resolution-department-justice (Accessed 25 December 2023).

Йосипенко С. Т., Перспективи інституалізації сімейної медіації у приватно-правових відносинах. Науко- во-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Серія Право. 2017. No3 (15). С. 201-209.

Кучеренко О., Особливості визначення місця проживання дитини в разі розірвання шлюбу. Підприємни- цтво, господарство і право: загальноукраїнський науково-практичний господарсько-правовий журнал. 2021. No 4. С. 43-46.

Леко Б., Медіація в сімейних конфліктах і розлученнях. Підприємництво, господарство і право: загально- український науково-практичний господарсько-правовий журнал. 2017. No 5 С. 29-32.

Медіація у професійній діяльності юриста: підручник / авт.кол: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський [та ін.]; за ред. Н. Крестовської, Л. Романадзе. Одеса: Екологія, 2019. 456 с.

Рекомендація No R (98) 1 Комітету Ради Європи державам-членам щодо медіації в сімейних спра- вах від 21.01.1998 р. URL: https://rm.coe.int/1680747b77#:~:text=R%20(98)%201%20on%20family%20 mediation%3B,possible%20circulation%20to%20this%20text (дата звернення: 28.12.2023).

Downloads

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Доляновська І.М., & Сидоренко А.А. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ В СІМЕЙНІЙ МЕДІАЦІЇ. Legal Bulletin, (№11), 42–49. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A6

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС