МЕДІАЦІЯ ЯК ОДИН З ЕФЕКТИВНИХ СПОСОБІВ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A5

Ключові слова:

медіація, процедура примирення, господарський спір, господарське судочинство

Анотація

Протягом тривалого часу в Україні все більше є поширеною практика альтернативного вирішення господарських спорів без застосування класичних судових процедур, оскільки застаріла традиція звернення суб’єктів господарювання до державних установ з приводу кожного конфлікту призводить до вели- кого перевантаження органів судової влади. Альтернативою покращення доступу до правосуддя та зменшення навантаження на суди є застосування такого способу розв’язання конфлікту як медіація. Медіація широко ви- користовується в господарському судочинстві для вирішення спорів між підприємствами та організаціями. В процесі медіації медіатор допомагає сторонам віднайти спільне рішення, просуваючись через процес переговорів за рахунок динамічного включення сторін конфлікту. Медіатор не приймає рішення за сторін, а забезпечує ко- мунікацію та сприяє порозумінню між ними. Вирішення конфлікту, досягнуте через медіацію, є взаємовигідним для всіх сторін і може бути внесене у вигляді угоди. У господарському судочинстві медіація може бути особливо корисною, оскільки вона сприяє ефективному вирішенню спорів, зменшенню витрат на судові процедури та збереженню хороших відносин між партнерами по бізнесу або підприємницькій діяльності. Медіація як спосіб вирішення конфліктів в господарському судочинстві дозволяє сторонам ефективно вирішувати конфлікти, зберігаючи добрі відносини та забезпечуючи зростання бізнесу, є альтернативою судовому процесу і допомагає сторонам досягти бажаних результатів. Науковці та законодавці вже багато років працюють над створенням належних умов для належного застосування медіації в Україні: проводиться просвітницька робота щодо змісту та переваг медіації, здійснюється аналіз та доповнення до нормативно-правової бази регулювання медіації, проводиться навчання для медіаторів. Тож існує досить широке коло актуальних питань з приводу забезпечення роботи механізму медіації, які підлягають більшому науковому дослідженню та вимагають практичних підходів.

Отже, у даній статті досліджено засади медіації як ефективного способу врегулювання конфліктів в господарському судочинстві. Визначено основні етапи становлення медіації в Україні, поняття та особливості медіації як одного з ефективних способів вирішення господарських конфліктів, проаналізовано міжнародні нормативно-правові акти в сфері медіації та, з огляду на такий аналіз, окреслено проблеми правового забезпечення даної процедури вирішення господарських спорів в Україні і запропоновано варіанти їх вирішення способом медіації.

Біографії авторів

Доляновська І.М., Університет економіки та права «КРОК»

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри державно-правових дисциплін

Долянівська Я.Л., Університет економіки та права «КРОК»

здобувач ступеня вищої освіти «магістр»

Посилання

Альтернативне вирішення спорів (медіація) URL: https://avantgardelaw.webnode.com.ua/mediation (дата звернен- ня: 15.11.2023)

Бондаренко-Зелінська Н. Л. Запровадження альтернативних способів врегулювання спорів: європейський до- свід для України. Міжнародне приватне право: розвиток, порівняльний аспект, гармонізація. 2009. Вип. 8. С.162- 165.

Гаврилішин А. П. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів. Науковий Вісник Херсонського дер- жавного ун-ту. 2014. No 5. Т. 1. С. 275-278.

Директива 200852 ЄС «Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах» від 05.05.2008. // Official Journal of the European Union L 136/3 URL: https://ukrmediation.com.ua/images/DOCS/Model- documents/mediation-directive-ukr.pdf (дата звернення: 15.11.2023)

Дутко А. Медіація як явище правової дійсності. Вісник Львівського торговельно-економічного університе- ту. Юридичні науки. 2018. No 6. С. 210-216. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2018_6_22 (дата звернення: 15.11.2023)

Закон України «Про медіацію» 1875-IX від 16.11.2021 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text (дата звернення: 15.11.2023)

Подковенко Т. О. Медіація як один з альтернативних способів розв’язання конфліктів. Держава і право. Юри- дичні і політичні науки. 2009. Вип. 45. С.3-8.

Типовий Закон ЮНСІТРАЛ «Про міжнародну комерційну примирювальну процедуру з настановами щодо її впровадження й застосування» 2002. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_11347 (дата звернення: 15.11.2023)

Турчак І.О. Гнип І.Я. Особливості правововго регулювння інституту медіації в Україні. Університетські наукові записки. 2014. No 10. С. 69-73.

Указ Президента України No 361/2006 «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справед- ливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» від 10.05.2006 URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/361/2006 (дата звернення: 15.11.2023)

Uniform Mediation Act dated 10/03/2001. URL: https://www.uv.es/medarb/observatorio/leyes-mediacion/eeuu/usa- uniform-mediation-act-2001.pdf (дата звернення: 15.11.2023)

Downloads

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Доляновська І.М., & Долянівська Я.Л. (2024). МЕДІАЦІЯ ЯК ОДИН З ЕФЕКТИВНИХ СПОСОБІВ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ. Legal Bulletin, (№11), 35–41. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A5

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС