МІСЦЕ МЕДІАЦІЇ В СИСТЕМІ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-05-25-31

Ключові слова:

медіація, правова система, інститут медіації, альтернативний метод

Анотація

Сьогодні медіація - один з найпопулярніших альтернативних способів вирішення спорів (конфліктів) у розвинених країнах. Він передбачає участь посередника (медіатора), який допомагає сторонам у конфлікті налагодити комунікаційний процес, проаналізувати конфліктну ситуацію, щоб сторони могли вибрати рішення, що задовольнить інтереси і потреби обох сторін у спорі. Відносини, пов’язані з проведенням медіації та реалізацією досягнутих в її ході домовленостей, потребують нормативного врегулювання, зважаючи на значущість як самої процедури, так і її результатів. Регламентація процедури медіації, визначення прав та обов’язків її учасників, правила оформлення домовленостей сторін є основою для досягнення цілей медіації й забезпечення балансу між інститутом медіації та правовою системою країни. У зв’язку з цим кожен медіатор і кожен юрист, який включається до процедури медіації в якості консультанта або представника свого клієнта, має володіти правовими знаннями і знаннями етико-нормативних засад медації. У вітчизняній системі права давно назріла потреба запровадження інституту медіації, що пов’язано з неефективністю й недосконалістю судової системи України та низьким показником виконання судових рішень. Враховуючи успішне застосування інституту медіації в багатьох країнах і курс на гармонізацію національного законодавства із законодавством Європейського Союзу, 03.11.2016 р. Верховною Радою України було прийнято в першому читанні проєкт Закону України «Про медіацію». Для української правової системи законодавча ініціатива щодо впровадження нормативного регулювання інституту медіації є дуже важливим кроком. Оскільки за відсутності національного законодавства, що визначає правові основи процесу позасудового врегулювання спорів, практичне застосування інституту медіації проводилося лише на основі усталеної практики країн Європейського Союзу. Згідно з положеннями проєкту Закону України «Про медіацію», медіація визначається як альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів, за допомогою якого дві (або більше) сторони спору намагаються в межах структурованого процесу за участю медіатора досягти згоди для вирішення їхнього спору. Медіатором є незалежний посередник, що допомагає сторонам вирішити спір шляхом медіації.

Біографії авторів

А.Й. Француз, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Герой України, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно- правових дисциплін

А.В. Яновська, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

здобувач вищої освіти ступеня «магістр»

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 р. No 30. Ст.141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1% (дата звернення 08.09.2022).

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. No 40 – 44 Ст. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435- 15#Text (дата звернення 08.09.2022).

Цивільно-процесуальний кодекс України вiд 18.03.2004 р. No 40 – 42. Ст. 492. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення 08.09.2022).

Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. No 18 – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення 08.09.2022).

Господарсько-процесуальний кодекс України вiд 06.11.1992 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text (дата звернення 08.09.2022).

Ст. 144. URL:

No 6. Ст. 56. URL:

ISSN (Print) 2708-339X

Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування / уклад. : Н. Гайдук, І.

Сенюта, О. Бік, Х. Терешко. Львів : ПАІС, 2007. 296 с.

Арбітражний суд Республіки Бурятія. URL : https://buryatia.arbitr.ru/process/mediation/history (дата звернення

09.2022).

Белінська О. В. Медіація – альтернативне вирішення спорів. Вісник Вищої ради юстиції. 2011. No 1 (5). С.

– 173.

Біцай А. В. Моделі медіації у світі та перспективи для України. Право і суспільство. 2013. No 6. С. 85–89. 10.Бринцев О. В. Сутність правових спорів у сфері підприємництва та способи їх вирішення: Дис... канд. юрид.

наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2001. 228 с.

Гайдук А. В. Проблеми законодавчого забезпечення медіації в Україні. Часопис Академії адвокатури

України. 2013. No 19. С. 1–3.

Downloads

Опубліковано

2022-10-27

Як цитувати

Француз, А., & Яновська, А. (2022). МІСЦЕ МЕДІАЦІЇ В СИСТЕМІ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Legal Bulletin, 25–31. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-05-25-31

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>