Legal Bulletin

ISSN (Print) 2708-339Х

Збірник наукових праць «Legal Bulletin» є правонаступником видання «Правничий вісник Університету «КРОК». Видавцями збірника наукових праць “Legal Bulletin” є Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» (Україна), який є одним із перших приватних закладів вищої освіти України та має IV рівень акредитації, та Варшавська економічно-гуманітарна академія (Польща).

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №24369-142-09ПР

Періодичність: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень).

Мови видання: англійська, українська, польська.