ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ДЕТЕКТИВНИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A19

Ключові слова:

приватна детективна діяльність, договір про надання детективних послуг, сторони договору, міжнародний досвід укладання договору про надання послуг приватного детектива, договірні правовідносини, правовий статус сторін договору, відповідальність за порушення умов договору

Анотація

У статті досліджено актуальні проблеми, юридичні особливості договору про надання детективних послуг. Охарактеризовано наукові думки та правове підґрунтя у вигляді договору про надання послуг з нахилом на цивільно-правовий аспект. Розкрито зміст істотних умов договору про надання детективних послуг та визначено мету даного договору. Доведено значимість основних юридичних принципів та понять, які лежать в основі цього виду договору, а також з’ясовано його специфіку в контексті правової системи. У роботі вказано, що за правовою природою договір про надання детективних послуг є багатогранним, про що свідчать різні підходи до визначення сутності та правового статусу договору про надання детективних послуг. Деталізовано сучасний стан наукової новизни договору про надання при- ватних детективних послуг. З’ясовано понятійно-категоріальний апарат та місце договору про надання детективних послуг з урахуванням міжнародного досвіду регулювання надання детективних послуг на договірних засадах. Встановлено, що інститут договірних правовідносин у сфері надання детективних послуг є новим феноменом для вітчизняного національно- го законодавства України і перебуває на стадії становлення. Зокрема, розглянуто питання самого оформлення, укладання, процесу виконання та визначення істотних умов, правових статусів сторін у зв’язку з останніми новинами щодо прийняття за основу законопроекту «про приватну детективну діяльність» у лютому 2021 року. Авторами було висвітлено між- народний досвід запровадження легалізації договірних відносин з надання послуг приватними детективами та приватними детективними агентствами. Проаналізовано договірні заса- ди здійснення приватними детективами певного спектру послуг, в залежності від правових умов країни укладання договору щодо надання послуг приватного детектива. Аргументовано необхідність визначення подальших перспектив договору про надання детективних послуг в Україні з подальшою легалізацією приватної детективної діяльності. Деталізовано практи- ку укладання договору про надання детективних послуг як таку, що відбувається за рахунок актуальності детективних послуг і регуляції даних правовідносин через норми цивільного та договірного законодавства, міжнародних стандартів та законодавства про правовий статус фізичних осіб підприємців, юридичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю.

Біографії авторів

Чернетченко О.М., Університет економіки та права «КРОК»

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри державно-правових дисциплін

Микитенко О.Б., Університет економіки та права «КРОК»

здобувач магістерського рівня освіти

Посилання

Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 січ. 2020 р., (ОФІЦ. ТЕКСТ), К. ПАЛИВОДА А. В., 2020. (Закон України). 76 с.

Цивільний кодекс України: Закон України, редакція від 03.09.2023 No 435-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2023. No40-44. 356 с.

Закон України «Про захист прав споживачів» : Закон України від 12 травня 1991 No 1023-XII: станом на 19 листопада 2022 року. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, No 30, ст. 379. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1023-12#Text (дата звернення: 22.11.2023).

Проект Закону « Про приватну детективну (розшукову) діяльність» від 28.12.2015 р. No3726 (автори народні депутати М. Паламарчук, А. Кожемякін, О. Продан, А. Терерук). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_2?id =&pf3516= 3726&skl=9 (дата звернення: 20.11. 2023).

Проект Закону « Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (автор – Всеукраїнська асоціа- ція приватних детективів). Офіційний сайт Всеукраїнської Асоціації приватних детективів. URL: http://aupd.org/ http://aupd.org/zakon-2016-uapd/ (дата звернення: 24.10.2023).

Проект Закону України «Про приватну детективну діяльність» від 04.02.2020 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020. No 3010. 16 с.

Кузнецов В. Зарубіжний досвід здійснення приватної детективної діяльності. Резонанс. 2019. URL: https://resonance.ua/zarubizhniy-dosvid-zdiysnennya-privat/ (дата звернення: 30.11.2023 ).

Детективна діяльність в механізмі запобігання злочинності: монографія /М. О. Семенишин, В. М. Бесчастний, С. С. Вітвіцький, С. О. Бичін, Є. С. Назимко. Київ : ВД «Дакор», 2020. 160 с.

Пономарьова Т. С. Договір про надання детективних послуг: проблеми правового регулювання. Вісник пенітенціарної асоціації України. No 1. 2018. 106-113 с.

Волинська А.М. Договір про надання детективних послуг.// А. М. Волинська, Демиденко М. В./ Дис. на здобуття к.н.ю. за спец. 12.00.03. НАВС. 2018. Київ. Україна. 223 с.

Француз. А. Й., Тригуб І. С. Удосконалення інституту приватних детективів в Україні. Legal Bulletin. No1. 2020. 9-13 с.

Downloads

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Чернетченко О.М., & Микитенко О.Б. (2024). ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ДЕТЕКТИВНИХ ПОСЛУГ. Legal Bulletin, (№11), 133–138. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A19

Номер

Розділ

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ