ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ У ДЕРЖАВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (70-ТІ РОКИ ХІХ СТ. – 30-ТІ РОКИ ХХ СТ.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A14

Ключові слова:

соціальні права, права людини, право на достатній життєвий рівень, держави Цен- тральної та Східної Європи, право на соціальне забезпечення

Анотація

У статті досліджено історико-правові передумови виникнення й розвитку правового регулювання соціальних прав у державах Центральної та Східної Європи протягом періоду часу, починаючи з 70-х років ХІХ сторіччя і до початку Другої світової війни. Розкрито головні фактори, які впливали на розвиток норматив- ного визначення соціальних прав під час перебування народів у складі імперій та після здобуття їхньої незалежності. Визначено основні законодавчі акти та конституційні норми, що стосуються предмету дослідження, в Румунії, Болгарії, Угорщині, Польщі, Чехословаччині, Естонії, Литві та Латвії. Особливу увагу приділено нормам конституцій, прийнятих після завершення Першої світової війни та укладення Версальського мирного договору 1919 року, що визначали на найвищому рівні основні засади соціального захисту населення. Надано загальну характеристику сукупності соціальних прав, що були закріплені в правових нормах у конкретних часових періодах та спрямовані на захист економічно вразливих груп населення (дітей, матерів, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку), а також працівників та робітників, що опинилися в складних обставинах у зв’язку з безробіттям, втратою працездатності, хворобою. Протягом цього історичного періоду відбулося розширення переліку соціальних груп, які згідно із законодавством потребували особливої охорони та соціального забезпечення. Так, роль держави суттєво трансформувалася від соціального забезпечення своїх представників (службовців і військових) до пошуку механізмів втілення гуманістичного підходу щодо ширшого кола осіб, які не в змозі забезпечувати себе самостійно внаслідок об’єктивних обставин. Встановлено взаємозв’язок між прагненням держав вирішити внутрішні соціальні проблеми та не допустити поширення більшовицьких ідей із активною правотворчістю, що була спрямована на закріплення та імплементацію основних соціальних прав для широкого кола громадян. Опи- сано найпоширеніші випадки використання страхування як механізму соціального забезпечення та досягнення адекватного рівня життя для економічно вразливих соціальних груп у вказаних державах. Доведено наявність спільних рис розвитку соціальних прав у державах Центральної та Східної Європи протягом періоду з 70-х років ХІХ сторіччя до початку Другої світової війни. У ході дослідження використано історико-правовий та порівняльно-правовий методи, а також метод індукції з метою визначення спільних ознак процесів правового регулювання соціальних прав.

Біографії авторів

Чернетченко О.М., Університет економіки та права «КРОК»

кандидат юридичних наук
доцент кафедри державно-правових дисциплін

Гребеник В.І., Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Бадида А.Ю. (2017) Соціальна держава в умовах глобалізації: теоретичні та порівняльно-правові аспекти [Дис. канд. юрид. наук, Львівський національний університет імені Івана Франка]. 225 с.

Панкевич О.З. (2003) Соціальна держава: поняття та загальнотеоретична характеристика [Дис. канд. юрид. наук, Львівський національний університет імені Івана Франка]. 182 с.

Жукова Л. М. Досвід країн Східної Європи в інституційному забезпеченні соціальної політики держави. Інве- стиції: практика та досвід. 2018. No 3. С. 14-16.

Пономаренко П.О. (2021) Правове регулювання страхової діяльності на українських землях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження. [Дис. канд. юрид. наук, Харківський національний університет внутріш- ніх справ]. 255 с.

Пенсійне забезпечення в Україні та Білорусі: історія становлення і перспективи розвитку: монографія / за ред. М. Шумила, І. Комоцької. Київ: Ніка-Центр, 2018. 516 с.

Рабінович П.М., Панкевич О.З. Соціальне право: деякі питання загальної теорії. Право України. 2003. No1. С. 104-107.

Заінчковський М. Л. (2003) Права людини як новоєвропейський філософський та політико-правовий феномен [Дис. канд. філос. наук, Національна академія внутрішніх справ України]. 178 с.

Part XIII of the Treaty of Peace of Versailles // International Labour Office. Official Bulletin. Volume I. April 1919 August 1920. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_441862. pdf (дата звернення: 26.11.2023).

Constitutiunea Romaniei din 1866. URL: https://www.constitutia.ro/const1866.htm (дата звернення: 26.11.2023). 10. Constitutiunea Romaniei din 1923. URL: https://www.constitutia.ro/const1923.htm (дата звернення: 26.11.2023). 11. Tomescu M. The Public Pension Point - A Government Business // Challenges of the Knowledge Society. Public Law - pp. 683-693. URL: https://www.researchgate.net/publication/256050634_The_Public_Pension_Point_-_A_Government_ Business (дата звернення – 26.11.2023).

Cvrcek T. Wages, Prices, and Living Standards in the Habsburg Empire, 1827-1910 // The Journal of Economic History, Vol. 73, No. 1 (MARCH 2013), pp. 1-37 (37 pages). URL: https://www.jstor.org/stable/41811499 (дата звернен- ня: 26.11.2023).

Günther Steiner: Ein verlässlicher Partner für’s Leben. Soziale Sicherheit von der industriellen Revolution bis ins digitale Zeitalter - ÖGB Verlag , 480 Seiten. URL: https://www.sv-erleben.at/data/downloads/Ein-Partner-fuers-Leben_ Guenther-Steiner.pdf (дата звернення: 26.11.2023).

Зарецька Т.І. Конституції Другої Речіпосполитої Польської 1921 та 1935 [Електронний ресурс] // Енцикло- педія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка», 2008. - 568 с.: іл.. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Konstitutsii_Drugoi_Rechi_ Pospolitoї (дата звернення: 26.11.2023).

Протосавіцька Л.С. Ліберально-демократичні цінності польської Конституції 1921 р. Науковий вісник Ужго- родського національного університету. Серія: Право. - Том 64 (2021). - С. 46-50. URL: https://visnyk-juris-uzhnu. com/wp-content/uploads/2021/08/10-1.pdf (дата звернення: 26.11.2023).

The new constitutions of Europe / Howard Lee Mc Bain and Lindsay Rogers. - Garden City, 1922. – 640 p. URL: https:// books.google.com.ua/books?id=zEwpAAAAYAAJ&pg=PA401&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false (дата звернення: 26.11.2023).

Бармак М. В. Формування російської імперської системи державної служби на українських землях (ХVІІІ – ХІХ ст.). Тернопіль: Видавництво Астон, 2016. 392 с.

Metall R.A. Verfassungsrecht und Sozialversicherung. // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. / Journal of Institutional and Theoretical Economics, Bd. 93, H. 1. (1932), pp. 35-51. URL: https://www.jstor.org/stable/40746414?read- now=1&seq=12 (дата звернення: 26.11.2023).

Верланов С.О. (2008). Економічні і соціальні права людини: європейські стандарти та їх впровадження в юри- дичну практику України (загальнотеоретичне дослідження). [Дис. канд. юрид. наук, Львівський національний університет імені Івана Франка]. 203 с.

Downloads

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Чернетченко О.М., & Гребеник В.І. (2024). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ У ДЕРЖАВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (70-ТІ РОКИ ХІХ СТ. – 30-ТІ РОКИ ХХ СТ.). Legal Bulletin, (№11), 99–108. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A14

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО