ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПУБЛІЧНИМИ СУБ’ЄКТАМИ У СФЕРІ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Т.А. Француз-Яковець Київський інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» https://orcid.org/0000-0002-1224-346X
  • О.О. Гавриленко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0002-3906-8614

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-03-42-47

Ключові слова:

Відшкодування шкоди, нормотворча діяльність, національне законодавство.

Анотація

Даною науковою статтею робиться спроба проаналізувати підстави притягнення публічних суб’єктів до деліктної відповідальності за шкоду, завдану особам прийняттям правового акту індивідуальної дії, який надалі було визнано незаконним та скасовано в судовому порядку. Першочерговою метою прийняття нормативно-правових актів є, зокрема, створення додаткових умов для реалізації прав осіб або їх захисту, на практиці нерідко виникають ситуації, коли наслідком прийняття нормативно-правового акту є порушення прав фізичних або юридичних осіб. Саме тому законодавець передбачив відповідальність публічних суб’єктів за шкоду, завдану особам прийняттям нормативно-правового акту у ст. 1175 ЦК України. Дана норма передбачає, що шкода, завдана фізичній або юридичній особі в результаті прийняття органом влади нормативно-правового акту, що був визнаний незаконним і скасований, відшкодовується публічним суб’єктом, якого представляє відповідний орган влади: державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування. Проаналізувавши її, можна прийти до висновку, що підставою її застосування є завдання шкоди прийняттям саме нормативно- правового акту. Проте, цивільне законодавство передбачає, що суд може визнавати незаконним та скасовувати не лише нормативно-правові акти.

Біографії авторів

Т.А. Француз-Яковець, Київський інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Доктор юридичних наук., професор, зав. кафедрою конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін

О.О. Гавриленко , ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Аспірант юридичного факультету

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. No 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 19.01.2022).

Цивільний кодекс УРСР від 18.07.1963 року, затверджений Верховною Радою УРСР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-06#Text (дата звернення: 19.01.2022).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. No 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 19.01.2022).

Карнаух Б. П. Деліктна відповідальність органів публічної влади за цивільним кодексом України. Підприємництво, господарство і право. 3/2021. 2021. С. 19-24. URL: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2021.3.03 (дата звернення: 19.01.2022).

Хоменко М. М. Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами у сфері нормотворчої діяльності. Часопис Київського університету права. Київ, 2012. 2012/3. С. 256-260.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. No 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (дата звернення: 19.01.2022).

Рішення Городоцького районного суду Хмельницької області від 07 листопада 2013 р., судова справа No 672/1616/13-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/34681569 (дата звернення: 19.01.2022).

Рішення Турківського районного суду Львівської області від 01 жовтня 2010 р., судова справа No 458/650/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92055772 (дата звернення: 19.01.2022).

Рішення Миколаївського районного суду Львівської області від 12 квітня 2016 р., судова справа No 447/3012/15-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/57421333 (дата звернення: 19.01.2022).

Рішення апеляційного суду Харківської області від 16 травня 2017 р., судова справа No 638/876/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/66579138 (дата звернення: 19.01.2022).

Куцин А. В. Відшкодування шкоди, завданої органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук.: 12.00.03. Одеса, 2018. 200 с.

Спасибо-Фатєєва І. В. Деякі проблеми, пов’язані з участю держави Україна в цивільно-правових відносинах. Вісник Академії правових наук України. Харків, 2006. No 4 (47). С. 96-107.

Жила О. В. Проблеми визначення правової природи відносин, що виникають унаслідок заподіяння шкоди незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю службових осіб органів державної влади України. Південноукраїнський правничий часопис. No1-2010. 2010. С. 94-97.

Козій І. С. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у судовому порядку: автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд. юрид. наук. Одеса, 2013. 23 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2071/%d0%9a%d0%be%d0%b7%d1%96%d0%b9%20%d0%86.%d0%a 1..pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 19.01.2022).

Downloads

Опубліковано

2023-02-19

Як цитувати

Француз-Яковець, Т., & Гавриленко , О. (2023). ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПУБЛІЧНИМИ СУБ’ЄКТАМИ У СФЕРІ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ. Legal Bulletin, 42–47. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-03-42-47

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО