РОЛЬ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ В ЯКОСТІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ВЗАЄМОДІЮ З ДЕРЖАВОЮ ТА ВЗАЄМНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A16

Ключові слова:

цифровізація, права людини, взаємна відповідальність, державні послуги

Анотація

Статтю присвячено дослідженню питання цифровізації у державному секторі, що набуває особливої актуалізації з огляду на останні тенденції (пандемії, кризи, воєнні конфлікти) в усьому світі. Розвиток науково-технічних досягнень з кожним кроком демонструє великий потенціал, ціллю якого має бути добробут населення, безпека та можливість реалізації всіх прав та інтересів людини. Відтак виникає необхідність справедливого балансу інтересів та взаємної відповідальності людини та держави, що також має розглядатися з позиції цифрових технологій. Відповідно до мети дослідження, у статті розглянуто зміст сучасного стану цифровізації державних послуг; визначення ролі цифровізації державних послуг в якості гарантії та забезпечення прав людини на взаємодію з державою та взаємну відповідальність в Україні. Зазначено, що порядок надання адміністративних послуг це не лише ряд цілеспрямованих заходів, які повинні приблизити до ефекту «надання сервісу», що у свою чергу, означає орієнтацію на людину в правовій державі. Побудові моделі правової держави сприяють сучасні технології, які покликані забезпечити полегшення реорганізації з «адміністративно-команд- ної» у «сервісну» державу. Таким чином, цифрові технології в організації надання публічних послуг населенню, націлені сприяти зміні значення людини як реального суб’єкта процесів сервісного спрямування. Зауважено, що метою підвищення якості надання адміністративних послуг в Україні та розширення їх спектру має бути: спрощення в отриманні державних послуг для населення; рівність в можливостях їх отримання; справедливість (не можливості застосування штучних перепон та отримання неправомірних винагород). Разом з тим наголошено на тому, що «зручність і доступність» повинна гарантувати право людини на взаємодію з державними органа- ми та взаємну відповідальність і не стати в кінцевому результаті моделлю «цифрового контролю» людського буття, при якому будуть порушуватися основні права людини та громадянина.

Біографія автора

Горєлова В.Ю, Університет економіки та права «КРОК»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін Університет економіки та права

Посилання

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 No 5203-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/5203-17#Text (дата звернення: 25.02.2024)

Пижов С.Л. Адміністративно-правове регулювання діяльності регіональних сервісних центрів МВС України у сфері надання публічно-сервісних послуг: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Кропивницький, 2023. 218 с.

Павлов М.М. Цифровізація управлінської діяльності органів місцевого самоврядування: дис. ...док. філософії: 281. Київ, 2021. 204 с.

Авер’янов В. Б. Вибрані наукові праці / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. 448 с.

«eEurope: an information society for all». URL: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/eeurope-an- information-society-for-all.html

Okinawa Charter on Global Information Societ. URL: https://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2000/ documents/charter.html

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 No 649-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#Text (дата звернен- ня: 24.02.2024).

Про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС: Регламент Європейського парламенту і ради (ЄС) No 910/2014 від 23 липня

року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_016-14#Text (дата звернення: 25.02.2024)

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. No 851-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text (дата звернення: 25.02.2024)

Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05 жовтня 2017 р. No 2155-VIII. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2155-19#Text (дата звернення: 27.02.2024)

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 р. No 80/94- ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 25.02.2024)

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. No 679-XIV. URL:https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/679-14#Text (дата звернення: 25.02.2024)

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. No 2121-II. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2121-14#Text (дата звернення: 24.02.2024)

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. No2297. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2297-17#Text (дата звернення: 25.02.2024)

Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг: Закон України від 15.07.2021 р. No 1689- IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1689-20#Text (дата звернення: 25.02.2024)

Downloads

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Горєлова В.Ю. (2024). РОЛЬ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ В ЯКОСТІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ВЗАЄМОДІЮ З ДЕРЖАВОЮ ТА ВЗАЄМНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ. Legal Bulletin, (№11), 116–122. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A16

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО