СТАН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ ПРАВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-40-49

Ключові слова:

норма права, юридична техніка, нормотворча техніка, формалізація права, проблеми цивільного процесуального права.

Анотація

У статті розглянуто стан дослідження теоретико-правових аспектів формалізації цивільних процесуальних норм права серед вітчизняних науковців. Звертаючи увагу на відсутність системних досліджень у цій частині, автори запропонували синтезувати базову картину наукового уявлення з напрацювань у проблемах юридичної техніки та проблем цивільного процесу.

Актуальність даної роботи обумовлена як практичними, так і теоретичними складовими. З практичної точки зору законотворча/нормотворча діяльність потребує ефективної науково обґрунтованої методології, що дає змогу покращити відповідні якісні та кількісні виробничі показники. З теоретичної точки зору актуальність обумовлена необхідністю розширення відповідного кола наукових знань, оскільки предметних досліджень у цьому напрямку поки що не проводилось.

В роботі розглянуто місце даної проблеми у загальному колі питань юридичної науки. А також проведено аналіз дискусії серед науковців довкола деяких питань, пов’язаних з формалізацією у праві.

Окреслено рівень напрацювань проблем юридичної техніки та виокремлені ті з них, що є актуальними для формалізації цивільних процесуальних норм. В другій частині статті розкрито рівень напрацювань у проблемах цивільного процесу та виокремлено питання, які можуть бути вирішені шляхом покращення юридичної техніки формалізації.

У підсумку автори пропонують узагальнення про те, які існуючі проблеми цивільного процесу можуть бути вирішені шляхом покращення юридичної техніки формалізації відповідних норм. Таким чином, стаття висвітлює важливість дослідження теоретико-правових аспектів формалізації цивільних процесуальних норм права, розкриває основні проблеми та виклики у цій галузі, а також пропонує шляхи їх вирішення.

Біографії авторів

К.К. Адаскалиця, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Т.О. Дідич , Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук доцент, професор кафедри теорії та історії права та держави

Посилання

Радейко Р.І. Теоретико-правові засади формалізації права : дис. канд. юр. наук : 12.00.01. Львів, 2014. 239 с.

Конверський А.Є. Логіка: підручник для студентів юридичних факультетів.– К.: Центр учбової літератури,

С 61.

Риндюк В. Законодавча техніка: підходи до визначення поняття / В. Риндюк // Правова держава: щорічник

наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 15. – К., 2004. – С. 344-

Чубоха Н. Співвідношення категорій «форма» та «джерело» права / Н. Чубоха // Історико-правовий

часопис. 2018, No 2 (12).С.105-109.

Панов М.І. Точність правових норм як необхідна умова якості правотворення / М.І. Панов // Юридична

техніка: доктринальні основи та проблеми викладання: тези доповідей та повідомлень учасників науково-

практичної конференції, м. Харків, 30 вересня – 01 жовтня 2015 р. С. 12-15.

Шутак І.Д. Юридична техніка: курс лекцій. – Івано-Франківськ: Лабораторія академічних досліджень

правового регулювання та юридичної техніки. – Дрогобич: Коло, 2015. С. 7.

Гунько Н. Проблеми коригуючої законотворчої діяльності та способи їх розв’язання// Підприємництво,

господарство, право. – 2020, No1. С. 154-159.

Радейко Р.І. Деструктивні процеси формалізації права//Вісник Національного університету «Львівська

політехніка». Серія: Юридичні науки. – No 825 (7). С. 204-211.

Дзейко Ж.О. Подолання впливу юридичної демагогії у процесі застосування законодавчої техніки як основа

удосконалення законодавства України // Сучасні тенденції розвитку законодавства України в контексті проведення державних реформ: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. (м. Чернівці, 04 березня 2021 р.). С. 264-268.

Дзейко Ж.О. Сучасний стан та пріоритетні напрямки розвитку законодавчої техніки в Україні: практичні аспекти/ Ж.О. Дзейко // Університетські наукові записки. 2006, No3-4 (19-20). С. 28-35.

Косович В.М. Загальнотеоретичні аспекти удосконалення нормативно-правових актів України : дис. док. юр. наук : 12.00.01. Львів, 2015. 488 с.

Рішення ЄСПЛ у справі "Корецький та інші проти України" ( Case of Koretskyy and Others v. Ukraine) від 3 квітня 2008 року (Страсбург), URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_446#Text (дата звернення: 13.06.2023)

Конституція України : 28.06.1996 No 254к/96-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 13.06.2023).

Рішення ЄСПЛ у справі "Стіл та інші проти Об’єднаного Королівства" (Case of Steel and others v. the United Kingdom) від 23 вересня 1998 (Страсбург), URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_106#Text (дата звернення: 13.06.2023).

Лагодич Т.П. Правотворча помилка як результат недотримання вимог юридичної техніка// Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми та перспективи: матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови. Ч.2. Київ, 28 листопада 2019 р. . – К., С.94-97.

Мінченко Р. Юридична техніка внесення змін до цивільного процесуального законодавства України // URL: https://doi.org/10.32782/2306-9082/2020-39-22 (дата звернення: 13.06.2023).

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / за заг. ред. Н.Ю.Голубевої . – К.: Юрінком Iнтер, 2021р.. 840 с.

Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за ред. Н.В Василина, О.О Кот., Б.І Гулько. – К.: Дакор, 2021. – 1028 с.

Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар// Ясинок М.М. – К.: Алерта, 2023. 860 с.

Гузь Л.Є. Цивільний процесуальний кодекс України. Судово-практичний коментар для суду першої інстанції. – К.: Алерта, 2022. 1028 с.

Рішення Конституційного Суду України у Справі No 3-9/2019(206/19)// URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-22#n2 (дата звернення: 13.06.2023).

Гнатів О. Практика фактичного відшкодування витрат на правничу допомогу з реальними у цивільному процесі// Актуальні проблеми правознавства. 2019, No4 (20). С.164-166.

Лесько А.О. Врегулювання спору за участю судді: проблеми і перспективи// Правова держава. 2019, No34. С.48-55.

Цивільний процесуальний кодекс України офіц. текст. Редакція від 15.04.2023 ст.ст. 2,3 // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення: 13.06.2023)

Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів. Редакція від 21.11.2000. // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va041323-00#Text (дата звернення: 13.06.2023)

Методичні рекомендації щодо здійснення експертизи нормативно-правових актів (їх проектів) на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Редакція від 15.08.2006//URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003323-06#Text (дата звернення: 13.06.2023).

Downloads

Опубліковано

2023-07-14

Як цитувати

Адаскалиця, К., & Дідич , Т. (2023). СТАН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ ПРАВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ. Legal Bulletin, (№9), 40–49. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-40-49

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС