ЗІСТАВЛЕННЯ ПОНЯТЬ «МОРАЛЬНІСТЬ», «ТОЛЕРАНТНІСТЬ» ТА «ТЕРПИМІСТЬ» В ЯКОСТІ ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-28-34

Ключові слова:

моральність, толерантність, терпимість, права людини, соціум

Анотація

У статті окреслені наявні підходи до розуміння таких понять як толерантність, терпимість та моральність. Виявлені основні ознаки категорій «толерантність» та «терпимість». Проведено зіставлення цих понять з правової позиції. Виявлено, що сенс категорій «толерантність» та «терпимість» зводиться до однакової мети їх застосування, а саме: безконфліктного існування людини у соціумі та цивілізованого вирішення питань. Ці два терміни використовуються одночасно у міжнародних правових актах. Разом з тим, поняття «толерантність» наділено більш змістовною складовою. Наголошено, що категорія «толерантність» є іноземним інструментом для реалізації ідеї терпеливого, поблажливого ставлення до людини з метою укріплення проголошених прав людини, направлених на боротьбу з будь-якою дискримінацією та досягнення мирного співіснування людей у соціумі. Встановлено, що категорія «моральність» вміщує в собі толерантність відносин та терпимість людей один до одного. Зауважено, що важливість терміну «моральність» прямо випливає з Конституції України, оскільки неодноразово застосовується в її межах, а також входить до змісту статей національних законів в різних галузях права: цивільного, кримінального, трудового, адміністративного тощо. Адже українська держава наголошує не лише на фізичному та психічному, а й на моральному розвитку дітей. До того ж посягання на «моральність» прямо передбачена розділом XII Кримінального Кодексу України, а відшкодування моральної шкоди прямо передбачено цивільним законодавством. Робиться висновок, що саме категорія «моральність» повинна застосовуватись в межах національного законодавства, адже саме вона виступає в якості правового ідентифікатора доброго та поганого, що передбачає, на відміну від «толерантності», певну позитивну або негативну відповідальність людини.

Посилання

Лісова, К.С, Завгородня В.М. Європейський модельний закон про сприяння толерантності та придушення нетерпимості. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21-22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. Суми: СумДУ, 2020. Ч.1. С. 177-180.

Коваль Л. Права людини: дискримінація і толерантність. Урядовий кур’єр. 2023, 21 квiт. С. 3.

Березняк О.І. Толерантність як умова подолання несприйняття іншого. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. 2007. No 34. С.40-44.

Василець О.І. Питання про категоріальну визначеність поняття «толерантність». Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. 2007. No 35. С.20-22.

Шабат-Савка С. Толерантність спілкування як спосіб вираження комунікативних інтенцій. Мандрівець. 2010. No 6. С. 59-63.

Толерантність: теорія і практика. Роздуми філософів і релігієзнавців. Міжнародні правові документи (витяги) / уклад.: Бабій М. Ю. Київ. Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, 2004. 125 с.

Підбуцька Н. В. Толерантність особистості, критерії її розвитку. Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ": зб. наук. пр. Сер.: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. Харків: НТУ "ХПІ", 2017. No 52 (1273). С. 74-78.

Матієнко О.С. Толерантність: введення в проблему. Вінниця: ВДАУ, 2006. 40 с.

Жданова І.А. Молодь і толерантність у сучасній Україні (національно-етичний аспект). Збірник

наукових праць науково-дослід. інституту українознавства. Київ, 2008. Т. XXII. С. 120-130.

Вовк Д.О., Бойчук Д.С. Верховенство права і толерантність: Навчальний посібник. Київ: «ФОП Голембовська О.О.», 2018. 172 с.

Молчанова А.О. Толерантність як ціннісна основа професійної діяльності педагога: посібник. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2013. 188 с.

Яланська С. П.Психологічні аспекти розвитку толерантності особистості в освітньому середовищі. Психологія особистості. Івано-Франківськ, 2016. No 1 (7). С. 100-109.

Лупиніс Т.Б. Толерантність – необхідна умова морального розвитку суспільства. Наукові праці Чорноморського державного ун-ту імені П. Могили комплексу «Києво-Могил. Акад.». Серія: Педагогіка. Миколаїв, 2010. Вип.131. Т.144. С.60-84.

Андрєєв М.В. Наукові підходи до поняття «толерантність». Наукові записки кафедри педагогіки: зб. наук. праць Харківського нац.ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2012. Вип. 28 (2). С. 7-16.

Отич О.М., Фурса О.О., Орлов О.М. Психологія конфлікту: Навч. посіб. К.: МІХМД, 2008. 265 с.

Тарасюк Л.С. Проблема культури толерантності в сучасному суспільстві. Гуманітарний часопис.

, No 1. С. 39-44.

Речицький В. Імператив толерантності – витоки і становлення. Філософія права і загальна теорія права. 2016. No 1-2. С. 37-51.

Малахова О.М. Толерантність – цінність у глобалізованому світлі. Грані. 2014.No 10 (114). С.47-53.

Український тлумачний словник української мови «Словотвір». URL:

https://slovotvir.org.ua/words/tolerantnist

Словник української мови: в 11 томах. 1979 р. Том 10. ред. тому: А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк. 1979. 658 c.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. Київ;Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Кондратенко Я.О. Семантичний зміст поняття толерантності у сучасній англійській мові. С.55-56. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, В. О. Папіжук. Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2017. 508 с.

Матієнко О.С. Толерантність: введення в проблему. Вінниця: ВДАУ, 2006. 40 с.

Горобець К. Толерантність у ціннісній структурі прав. Філософія права і загальна теорія права.

No 1-2. С. 27-36

Словник української мови: в 11 томах. 1979 р. Том 10. С.95

Педагогічний словник / За ред. дійсн. чл. АПН України Ярмаченка М.Д. К.: Педагогічна думка, 2001.

, 259

Галицький І. Толерантність у правовому житті сучасної України. Одеса: Фенікс, 2012. 144 с.

Сергієнко Т.М., Самойлова Ю.І., Денисюк Ю.І. Толерантність як соціально-педагогічний інструмент

вирішення конфліктних ситуацій. Соціальна педагогіка. Вип. 22. Т.2. 2020. С.153-156.

Цвєткова Ю.В. Становлення правової традиції релігійної толерантності у федеративних державах Європи (V ст. до н.е.-ХVІІ ст.): автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2021. 36 с.

Декларація принципів толерантності. URL: https://don.kyivcity.gov.ua/files/2014/2/10/Deklaracija- tolerantnosti.pdf (дата звернення: 15.06. 2023)

Декларація «Про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи переконань». Українське релігієзнавство. 2005. No 36. С. 11-13.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 13.04 2012 р. No 4651-VI: станом на 28 квіт. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 15.06. 2023)

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. No 435-IV: станом на 10 лип. 2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 15.06. 2023).

Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розсліду: Закон України від 01.12.1994 р. No 266/94-ВР: станом на 31 берез. 2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94- %D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 15.06. 2023).

Про медіа: Закон України від 13.12.2022 р. No2693-д. станом на 02 лип. 2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20#Text (дата звернення: 15.06.2023).

Європейська конвенція про транскордонне телебачення від 9 вересня 1998 року (ETS N 132). Рада Європи Конвенція, Міжнародний документ від 05.05.1989 NoETS(132). Ратифікація від 17.12.2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_444#Text (дата звернення: 15.06.2023).

Декларація етичних засад Української Гельсінської спілки з прав людини. URL: https://www.helsinki.org.ua/deklaratsiya-etychnyh-zasad-ukrajinskoji-helsinskoji-spilky-z-prav-lyudyny/ (дата звернення: 16.06.2023).

Репецький С.П. Суспільна моральність як об’єкт кримінально-правової охорони: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2010. 22 с.

Downloads

Опубліковано

2023-07-14

Як цитувати

Горєлова , В. (2023). ЗІСТАВЛЕННЯ ПОНЯТЬ «МОРАЛЬНІСТЬ», «ТОЛЕРАНТНІСТЬ» ТА «ТЕРПИМІСТЬ» В ЯКОСТІ ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ. Legal Bulletin, (№9), 28–34. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-28-34

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА