ФАКТОРИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ РІВЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-04-62-68

Ключові слова:

приватна детективна діяльність; технічні засоби, спеціальні технічні засоби, приватний детектив, функції; держава.

Анотація

В цій статті проведено аналіз факторів, що обумовлюють рівень використання технічного забезпечення приватними детективами в Україні та тенденції в цій сфері. Дана проблема в Україні є мало дослідженою. Будь який процес чи явище традиційно поділять на реактивну та проактивну частини. Реактивна частина – це коли учасник процесу займає реактивну позицію, тобто чекає ініціативи від інших та реагує на їхні дії. Проактивна частина – це коли суб’єкт правоохоронної діяльності займає активну позицію, тобто сам проявляє ініціативу. Відповідно, функції охорони правопорядку, наприклад, оперативно-розшукова, охоронна, виконавча можна умовно поділити на проактивну та реактивну частини. Образно кажучи, розвідка є проактивною функцією, а контррозвідка – реактивною. Держава делегувала приватному сектору частину своїх функцій з охорони правопорядку, але всі ці функції реактивні, тобто суб’єкти охоронної діяльності реагують на можливі прояви крадіїв, приватні виконавці виконують рішення суду, яке до того було прийняте, тощо. Із усіх функцій, які віддані державою на виконання приватним учасникам, тільки адвокати звинувачення мають проявляти проактивну позицію. Частиною правоохоронної діяльності, яка потребує активних дій є оперативно-розшукова діяльність. На сьогодні приватна детективна розшукова діяльність, аналог оперативно-розшукової діяльності підрозділів державних правоохоронних служб, не заборонена, але не регламентована і відсутня в правовому полі України. Це в свою чергу обумовлює рівень виконання такої функції приватними суб’єктами, в тому числі і використання технічного забезпечення. Розглянуто можливість використання як наявність техзасобів, можливість використання, як доступ до навчання та підвищення кваліфікації користування техзасобами, можливість використання як правова основа для приватних детективів використовувати техобладнання в своїй роботі. Виявлено, що факторами використання приватними детективами техзасобів у своїй роботі є: можливість придбання та/або можливість дістатися до техзасобів, вміння використовувати або можливість навчання користуватися, правова та законодавча база такого використання. Виявлено, що два перші фактори – можливість придбати та кваліфікація користування наявні в Україні або в ближньому зарубіжжі. Дійсно, в РФ, де дозволена приватна детективна діяльність, а відповідно і виробництво необхідного обладнання, є достатньо різноманітних технічних апаратів та програмного забезпечення. З заходу, де нашими сусідами є Євросоюз, де також дозволено проводити розшукову діяльність приватними структурами, відповідно, теж обладнання в наявності в умовно-вільному (за відповідними документами) продажу. Проблема в Україні виникає з третім фактором – з правовою та законодавчою основою. З точки зору права, приватні суб’єкти не мають права проводити оперативно-розшукову діяльність, оскільки це порушує права громадян. З точки зору закону, існує ряд статей кримінального законодавства, які регламентують в тому числі і кримінальні реальні покарання для суб’єктів такого використання, а також тим, хто наважиться купувати, продавати, виготовляти обладнання, яке можна кваліфікувати як спеціальні технічні засоби. Відповідно, процедура та критерії визначення обладнання спеціальним технічним засобом розроблені і діють. Встановлено, що саме стан третього фактора не дає розвиватися приватній детективній діяльності в Україні і так буде до того часу, поки не буде прийнято дійсно дієвий та професійний закон про приватну детективну діяльність, який би регламентував права і обов’язки приватних детективів та законодавчі межі, в яких приватний детектив міг би кваліфіковано та якісно виконувати свої задачі. Досліджено та описано тенденції розвитку законотворення в частині закону про приватну детективну діяльність за роки з 2015 року до сьогодні.

Біографії авторів

А.Й. Француз, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін

С.Л. Йожиков, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

здобувач вищої освіти ступеня «магістр»

Посилання

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 10. 01.2022)

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 року (Відомсті Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 22, ст.303). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text (дата звернення 10.01.2022)

Кримінальний процесуальний кодекс України. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення 10.01.2022)

Наказ №114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16/11/2012 р. «Про затвердження інструкції «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні». URL: https://minjust.gov.ua/m/str_42544 (дата звернення 10.01.2022)

Наказ СБУ № 1519/533 від 04.09.2018 Про затвердження нормативного документа «Технічні засоби для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у телекомунікаційних мережах загального користування України. Загальні технічні вимоги». URL: https://www.sbu.gov.ua/uploads/p_140_70438355.pdf (дата звернення 10.01.2022)

Семенішин М.О., Бесчасний В.М., Вітвіцький С.С., Бичін С.О Детективна діяльність в механізмі запобігання злочинності. Монографія. ВД Д КОР. Донецьк. 159с.

Сачаво А.Г. Адміністративно-правові основи діяльності приватних охоронних структур та їх взаємодія з ОВС України : Автореф. дис. на здобуття. вчен. ступ. к.ю.н. : 12.00.07. Київ. 2004, 33c. URL:https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_526281/ (дата звернення 10.01.2022)

Юрко А.Г. Недержавна охоронна і правоохоронна діяльність в Україні : дис. на здобуття. вчен. ступ. к.ю.н.: 12.00.10. Одесса. 2017. 13 с.

Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності. Крамеренко Ю.М. Лекційний матеріал. Дніпропет-ровський державний університет внутрішніх справ. Дніпро. 2019. 20 с.

Проєкт Закону України Про приватну детективну діяльність №3010 від 04.02.2020 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68051 (дата звернення 10.01.2022)

Downloads

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Француз, А., & Йожиков, С. (2022). ФАКТОРИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ РІВЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ. Legal Bulletin, 62–68. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-04-62-68

Номер

Розділ

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ