ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ДОКАЗІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-04-37-41

Ключові слова:

докази, достатність доказів, вірогідність доказів, стандарти доказування у господарському судочинстві.

Анотація

У статті проведено дослідження впливу оцінки доказів з позиції вилучення поняття «достатності» та закріплення поняття «вірогідності» в господарському процесі у зв’язку зі змінами у Господарському процесуальному кодексі України відповідно до Закону України від 20.09.2019 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні». Даний закон був прийнятий для удосконалення бізнес-клімату в Україні, спонукання іноземних інвесторів та їх інвестицій, щоб покращити якість регулювання підприємницької діяльності, для підвищення ділової активності  та збільшення рейтингу України щодо легкості ведення бізнесу. Зазначеним законом внесені зміни до глави п’ятої «Докази і доказування» Господарсько процесуального кодексу України, де ст. 79 набула наступного змісту: «1. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання». Зміни до Господарсько процесуального кодексу вплинули на процес доказування та оцінки доказів у господарському судочинстві, у зв’язку з чим законодавчо закріпився новий стандарт доказування у господарському судочинстві. Необхідно наголосити, що дані зміни відносно заміни стандарту доказування доповнюють принципи господарського судочинства, а саме принципів змагальності та диспозитивності, закріплених у ст. ст. 13, 14, 74 Господарсько процесуального кодексу України. За задумом законодавця, запровадження змін, а саме у категорії «вірогідність доказів», сприятиме підвищенню ефективності діяльності господарського суду при винесенні рішень на основі нових підходів до оцінки доказів у справі з метою ухвалення справедливого, неупередженого та законного вирішення спорів, а також забезпечення якісного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Біографії авторів

М.В. Григорчук, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін

Я.О. Науменко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

здобувач ступеня вищої освіти «магістр»

Посилання

Господарський процесуальний кодекс України. Закон України від 06.11.1991 року № 1799-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text (дата звернення 03.02.2022)

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 29.08.2018 року по справі 910/23428/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/76156187. (дата звернення 03.02.2022)

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 26.10.2020 року по справі 907/477/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92440011. (дата звернення 03.02.2022)

Ратушна Б. П. Стандарт доказування як критерій достовірності результату судового пізнання. Право України. 2012. С. 282-291.

Васильєв С.В. Цивільний процес: навчальний посібник. Харків: ТОВ «Одіссей», 2008. 480 с.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 15.01.2021 року по справі 904/2357/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94180468 (дата звернення 03.02.2022)

Курильов С.В. Основи теорії доказування в радянському правосудді. Мінськ. 1969. 204 с.

Бабенко В.В. Доказування в господарському процесі: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.04. Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. Київ. 2007. 19 с.

Трусов О.І. Основи теорії судових доказів. Держюріздат. М,. 1960. 176 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Закон України від 17.07.1997 року № 475/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n144. (дата звернення 03.02.2022)

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25.06.2020 року по справі 924/233/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90205664. (дата звернення 03.02.2022)

Рішення Європейського суду з прав людини по справі «Бендерський проти України» (Заява № 22750/02), П’ята секція. Страсбург. 2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_313#Text (дата звернення 03.02.2022)

Downloads

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Григорчук, М., & Науменко, Я. (2022). ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ДОКАЗІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ. Legal Bulletin, 37–41. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-04-37-41

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають