ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A10

Ключові слова:

цивільна відповідальність, відшкодування шкоди, правоохоронні орга- ни, право на відшкодування

Анотація

У даній науковій статті досліджується питання врегулювання механізму відшкодування шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду в національному законодавстві України. Визначено, що норми, які регулюють відшкодування шкоди, завданої згаданими вище правоохоронними органами, існують в нормативно-правових актах різної юридичної сили. Серед таких актів необхідно виділити Конституцію України, ЦК України, Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури та суду» та положення про застосування даного закону. Визначене правове регулювання механізму відшкодування шкоди, завданої правоохоронними органами, в національному законодавстві України можна оцінити як позитивне. Однак існують певні спірні питання, вирішення яких може зробити регулювання даного правового інституту ще більш ефективним. Встановлено, що між ст. 1176 ЦК України та положеннями Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури та суду» є неузгодженість щодо терміну, який використовується для визначен- ня категорії осіб, які мають право на відшкодування шкоди. Ст. 1176 ЦК України використовує термін «фізична особа», тоді як в законі використовується термін «громадянин». Термін «громадянин» є вужчим за термін «фізична особа» і не охоплює собою, зокрема, іноземців та осіб без громадянства, яким також може бути завдана шкода правоохоронними органами, що підлягатиме відшкодуванню. Запропоновано внести зміни в закон та замінити в його назві та тексті термін «громадянин» на «фізична особа» як один із можливих способів усунення неузгодженості. Також у статті розглянуто деякі проблемні моменти національного зако- нодавства України, що регулює відшкодування шкоди, завданої правоохоронними органами, на які звертають увагу інші науковці. 

Біографія автора

Гавриленко О.О., Університет економіки та права «КРОК»

аспірант юридичного факультету

Посилання

Коломієць Ю. М. Реалізація правоохоронної функції держави як пріоритетний напрямок діяльності прези- дента України. Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: тези доповідей круглого столу. м. Харків, 27 жовт. 2017 р. Харків, 2017. С. 102-105. URL: https://univd.edu.ua/general/ publishing/konf/27_10_2017/pdf/31.pdf (дата звернення: 03.03.2024).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. No 435-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/435-15 (дата звернення: 03.03.2024).

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. No 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 03.03.2024).

Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють опера- тивно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 01.12.1994 р. No 266/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 02.03.2024).

Положення про застосування Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду»: затв. наказом Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та Міністерства фінансів України від 04.03.1996 р. No 6/5/3/41. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0106-96 (дата звернення: 02.03.2024).

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. No 4651-VI. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 02.03.2024).

Панченко О. І. Цивільно-правова відповідальність поліцейських в Україні: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. Київ, 2019. 228 с.

Благодир А. А., Благодир В. С., Благодир С. М. Окремі питання відшкодування шкоди завданої незаконними рі- шеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Да- нила Галицького. Журнал. Серія Право. 2017. No 4(16). С. 176-183. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2017_4_30 (дата звернення: 02.03.2024).

Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення правового регулювання зобов’язан- ня відшкодування шкоди, завданої судом та органом, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратурою: проект Закону України від 19.01.2018 р. No 7513. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/

zweb2/webproc4_1?pf3511=63356 (дата звернення: 03.03.2024).

Кучер В. О. Особливості відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи без- діяльністю службових осіб органів досудового розслідування, прокуратури та суду, за цивільним законодавством України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2011. С. 118- 127. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2141/1/2-2011kvoczu.pdf (дата звернення: 02.03.2024).

Downloads

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Гавриленко О.О. (2024). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ. Legal Bulletin, (№11), 72–78. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A10

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС