Правове забезпечення гарантій захисту прав і свобод дитини: міжнародні та національні аспекти

Автор(и)

  • В. В. Корольова Університет «КРОК»
  • Л. О. Макас Університет «КРОК»

Ключові слова:

права і свободи дитини, гарантії захисту прав і свобод дитини, міжнародноправові гарантії, конституційні гарантії

Анотація

У статті проаналізовано правове забезпечення гарантії захисту прав і свобод дитини як на національному, так і на міжнародному рівнях. Виявлено ключові проблеми у сфері правового забезпечення захисту прав дітей.

Біографії авторів

В. В. Корольова, Університет «КРОК»

Кандидат юридичних наук, доцент.

Л. О. Макас, Університет «КРОК»

Здобувач ступення вищої освіти «магістр»

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Толкачова Г.В. Міжнародно-правові гарантії захисту прав і свобод дитини та їх імплементація у національне законодавство / Г.В. Толкачова // Держава і право. – 2014. – Вип. 66. – С. 35–43.

Geneva Declaration of the Rights of the Child [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.un-documents.net/gdrc1924.htm

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

Конвенція ООН «Про права дитини» // Право України. – 1993. – № 5.

Дакал А. В. Актуальні проблеми формування та реалізації державної політики щодо захисту прав дітей в Україні / А.В. Дакал // Держава і право. – 2013. – 2(14). – С. 1–8.

Оніщенко Н.М., Сунєгін С.О. Права і свободи дитини в умовах конвергенції правових систем: українські реалії та перспективи їх удосконалення / Н.М. Оніщенко, С.О. Сунєгін // Теорія та історія держави і права. – 2013. – №2. – С. 83–89.

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 30. – Ст. 142.

Закон України «Про основи соціального захисту безпритульних осіб та бездомних дітей» від 2 червня 2005 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 26. – Ст. 354.

Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 21-22. – Ст

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2018. – № 5. – Ст. 35.

Кудрявцева О.М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні / О.М. Кудрявцева : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук за спец. 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – К., 2014. – 21 с.

Толкачова Г.В. Еволюція правового забезпечення гарантій захисту прав і свобод дитини / Г.В. Толкачова // Часопис Київського університету права. – 2015/1. – С. 72-76.

Downloads

Опубліковано

2018-06-29

Як цитувати

Корольова, В. В., & Макас, Л. О. (2018). Правове забезпечення гарантій захисту прав і свобод дитини: міжнародні та національні аспекти. Правничий вісник Університету «КРОК», (31), 55–61. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/91

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають