Шляхи формування правосвідомості дитини

Автор(и)

  • В. В. Корольова Університет «КРОК»
  • Є. О. Кочутенко Університет «КРОК»

Ключові слова:

дитина, правове виховання, правова культура, правосвідомість

Анотація

У статті досліджено чинники формування правосвідомості дитини в умовах побудови демократичної, соціальної, правової держави і відповідного громадянського суспільства. Крім того, автором акцентовано увагу на важливості правової культури громадян, особливо неповнолітніх, подолання правового нігілізму, правової неграмотності, що також є особливими напрямами діяльності у формуванні особистості дитини.

Біографії авторів

В. В. Корольова, Університет «КРОК»

Кандидат юридичних наук, доцент.

Є. О. Кочутенко, Університет «КРОК»

Здобувач вищої освіти ступення «магістр».

Посилання

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. Вид. 8-е / П. Рабінович. – Х.: Консум, 2005. – 160 с.

Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права: Підручник / М. Кельман, О. Мурашин. – К.: Кондор, 2008. – 477 с.

Омельчук І. А. Правосвідомість як юридична категорія / І. А. Омельчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Unzap_2004_4_6.pdf.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / О. Скакун. – Х.: Консум, 2008. – 656 с.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : Навч. посібник. – Вид. 9-те, зі змінами / П. Рабінович. – Л. : Край, 2007. – 188 с.

Венгеров А. Б. Теория государства и права : Учебник. – 4-е изд. / А. Венгеров. – М.: Омега-Л, 2007. – 322 с.

Семитко А. П. Правосознание и правовая культура / А. П. Семитко, Р. К. Русинов // Теория государства и права : учебник для юрид. вузов и фак. / под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. – М., 1997. – Гл. 22. – С. 274–286.

Ганзенко О. О. Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / О. О. Ганзенко. – К., 2003. – 16 с.

Про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення: Конвенція Ради Європи від 25 жовт. 2007 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua/.

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 688 с.

Проблемы теории государства и права : учеб. пособие для студ. вузов / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. – М. : Норма, 2006. – 848 с.

Волинець Л. С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи / Л. С. Волинець. – К. : Логос, 2000. – 74 с.

Макарова О. Правовий нігілізм та правовий ідеалізм: реалії сьогодення / О. Макарова // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 76–78.

Туманов В. А. Правовой нигилизм в историко-идеологическом ракурсе / В. А. Туманов // Государство и право. – 1993. – № 8. – С. 52–54.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Корольова, В. В., & Кочутенко, Є. О. (2018). Шляхи формування правосвідомості дитини. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 10–16. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/154

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають