Окремі аспекти забезпечення права людини на здоров’я в умовах збройних конфліктів

Автор(и)

  • В. В. Корольова Університет «КРОК» https://orcid.org/0000-0003-2998-6144
  • І. А. Шубіна Університет «КРОК»

Ключові слова:

права людини, право людини на здоров’я, механізм забезпечення, право людини на здоров’я в умовах збройних конфліктів, органи державної влади

Анотація

У статті авторами розглянуто основні положення щодо забезпечення права людини і громадянина на здоров’я взагалі та в умовах збройних конфліктів зокрема. Досліджено поняття “механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина” та його складові елементи. Звернута увага на те, що для забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина в умовах збройного конфлікту у науковий обіг введено поняття соціальноправового механізму захисту прав і свобод людини. Варто зауважити, що актуальність і своєчасність даної проблематики полягає в тому, щоб наголосити, що особи, які перебувають у зоні збройного конфлікту, вразливі незалежно від їхнього статусу чи роду діяльності. Тому стратегічним завданням сучасної цивілізованої держави має бути турбота про поліпшення здоров’я кожного громадянина, забезпечення ефективності діяльності системи охорони здоров’я, як сукупності загальнодержавних, галузевих та місцевих медикосоціальних заходів, створення для населення широкої доступності кваліфікованої медичної допомоги. Встановлено, що в механізмі забезпечення прав людини і громадянина можна виділити дві сторони: статичну та динамічні. Доведено, що організаційно-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина включає дві складові: нормативноправову та інституційну. Розглядаючи питання компетенції органів державної влади у сфері забезпечення права людини на здоров’я в умовах збройних конфліктів зроблено висновок про те, що існують різні критерії за якими визначається система уповноважених суб’єктів у досліджуваній сфері. Намічені рекомендації та пропозиції щодо реалізації законодавчо встановлених заходів і процедур економічного, соціального і правового характеру забезпечують право на здоров’я внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, осіб, які залишилися на окупованих територіях. На даний момент, фахівці, при визначенні системи
уповноважених суб’єктів забезпечення права на здоров’я в умовах збройних конфліктів в Україні, роблять акцент на такі критерії: ініціювання, здійснення, захист та відновлення порушеного права.

Біографії авторів

В. В. Корольова, Університет «КРОК»

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін.

І. А. Шубіна, Університет «КРОК»

Здобувач ступеня вищої освіти «магістр».

Посилання

Теория государства и права / [отв. ред. В. Д. Перевалов]. М. : Норма, 2006. 496 с.

Волинка К. Г. Механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2000. 16 с.

Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина / Мордовец А.С.; Под ред.: Матузов Н.И. Саратов: Изд-во Сарат. ВШ МВД РФ, 1996. 286 c.

Сидорчук М. Ю. Механізми захисту прав людини та громадянина: сутність і перспективи розвитку в Україні. Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. 2013. Вип. 682. С. 33–35.

Корольова В.В. Теоретико-правові засади забезпечення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Правничий вісник Університету «КРОК». – Вип. 19. К., 2014. – С.14-19.

Шенкаренко О. В. Структурно-організаційні аспекти управління системою охорони здоров’я в Україні. Державне будівництво. 2008. № 1. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/2/23.pdf (дата звернення 18.03.2019)

Стрельченко О. Г. Суб’єкти публічного адміністрування сфери охорони здоров’я. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2011. № 2 (2). С. 11–20.

Логвиненко Б. О. Публічне адміністрування сферою охорони здоров’я в Україні: дис. … д-ра юрид. наук. Київ, 2017. 428 с.

Чижов Д. А. Правовий механізм забезпечення соціального захисту людини в умовах військових конфліктів: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2018. 20 с.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 р. № 794-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 13. Ст. 222.

Про затвердження Положення про Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України: Постанова КМУ від 27.12.218. №1175. URL: https://mva.gov.ua/ua/pro-ministerstvo/polozhennya (дата звернення 18.03.2019)

Про затвердження Положення про Міністерство оборони України: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 671. Офіційний вісник України. 2014. № 97. Ст. 2796.

Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 27. Ст. 382.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Питання медико-соціальної експертизи: постанова Кабінету Міністрів України від 3 груд. 2009 р. № 1317. Офіційний вісник України. 2009. № 95. Ст. 3265.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: постанова від 10 вересня 2014 р. № 442 / Кабінет Міністрів України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF (дата звернення 18.03.2019)

Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби: постанова від 29 березня 2017 р. № 348 / Кабінет Міністрів України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/348-2017-%D0%BF (дата звернення 18.03.2019)

Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні: постанова від 22 червня 1999 р. № 1109 / Кабінет Міністрів України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1109-99-%D0%BF (дата звернення 18.03.2019)

Downloads

Опубліковано

2019-06-23

Як цитувати

Корольова, В. В., & Шубіна, І. А. (2019). Окремі аспекти забезпечення права людини на здоров’я в умовах збройних конфліктів. Правничий вісник Університету «КРОК», (35), 27–37. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/216

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають