Корпоративні права держави та їх захист (проблемні питання)

Автор(и)

Ключові слова:

корпоративні відносини, корпоративні права, корпоративні права держави, захист прав, захист корпоративних прав

Анотація

У статті авторами акцентовано увагу на тому, що на сьогодні в умовах глобалізаційних процесів реформування системи державного управління звернення до окремих питань охорони та захисту корпоративних прав держави є надзвичайно слушним. Розкрито зміст і сутність категорії «корпоративні права держави». Звернено увагу на особливості здійснення корпоративних прав держави; особливості управління та обмеження щодо розпорядження об’єктами державної власності. Акцентовано увагу, що чинне корпоративне законодавство не достатньо містить гарантій, спрямованих на забезпечення
корпоративних прав учасників корпоративних відносин. Корпоративні права держави розглядаються як право держави, частка якої визначається в статутному капіталі господарського товариства, що включає право на управління цим товариством, отримання певної частки його прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації відповідно до законодавства, а також інші права, передбачені законом та установчими документами. Звернено увагу на класифікацію підстав виникнення корпоративних прав у держави, на перелік основних суб’єктів управління об’єктами державної власності та її корпоративними правами. Проведено аналіз чинного законодавства України, яке регулює питання управління корпоративними правами держави, їх охорони та захисту. Зроблено висновок про те, що захист корпоративних прав держави, на відміну від захисту корпоративних прав суб’єктів приватного сектору економіки, має певну специфіку, яка проявляється не лише в особливих способах захисту, а в особливому характері організаційно-майнових заходів захисту. Розглянуто ефективність існуючого механізму охорони та захисту корпоративних прав держави. Виявлено недоліки, існуючі у чинному механізмі охорони та захисту корпоративних прав держави. Запропоновано низку заходів щодо підвищення ефективності механізму охорони та захисту корпоративних прав держави. Зроблено висновок, що при захисті корпоративних прав держави превентивна складова має переваги, ніж у разі захисту корпоративних прав суб’єктів приватного сектору.

Біографії авторів

В. В. Корольова, Університет «КРОК»

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін.

В. О. Кодь, Університет «КРОК»

Здобувач ступеня вищої освіти “магістр”.

Посилання

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст.144.

Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави: Постанова Кабінету Міністрів від 11 лютого 2004 р. №155. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/155-2004-%D0%BF (дата звернення 04.01.2020)

Погрібний Д. Г. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.04 – господарське право; господарськопроцесуальне право. Харків, 2008. 20 c.

Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки: Постанова Кабінету Міністрів України від 3.09.2008 р. №777. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/777-2008-%D0%BF. (дата звернення 04.01.2020)

Бігняк О. В. Цивільно-правовий захист корпоративних прав в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2018. 474 с.

Шкільняк М. М. Управління державною власністю: теоретична концептуалізація та практичні аспекти. Тернопіль : Фірма Синтез-Поліграф, 2004. 319 с.

Головінов О. М. Загальнотеоретичні засади функціонування державного сектора. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 1 (79). С. 5-17.

Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 04.01.2020)

Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 р. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 46. Ст.456.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст.356.

Downloads

Опубліковано

2020-02-04

Як цитувати

Корольова, В. В., & Кодь, В. О. (2020). Корпоративні права держави та їх захист (проблемні питання). Правничий вісник Університету «КРОК», (38), 85–91. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/250

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають