Право дитини на відшкодування моральної шкоди як один із способів захисту її особистих немайнових прав

Автор(и)

  • В. В. Корольова Університет «КРОК»
  • І. А. Красюк Університет «КРОК»

Ключові слова:

право дитини на захист, моральна шкода, відшкодування моральної шкоди

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей відшкодування моральної шкоди, спричиненої посяганням на особисті немайнові права дитини.

Біографії авторів

В. В. Корольова, Університет «КРОК»

Кандидат юридичних наук, доцент. 

І. А. Красюк, Університет «КРОК»

Здобувач ступеня вищої освіти «магістр»

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради Ук раїни. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Сімейний кодекс України // Відом. Верх. Ради України. – 2002. – № 21. – Ст. 135.

Цивільний кодекс України // Відом. Верх. Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 5. – Ст. 21.

Кравчук Н. В. Защита права ребенка на жизнь и воспитание в семье по семейному законодательству РФ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Кравчук. – М., 2003. – 28 с.

Бублейник В. А. Нетипові способи захисту цивільних прав та законних інтересів / В. А. Бублейник // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2001. – № 1. – С. 124–129.

Підлубна Т. М. Право на захист цивільних прав та інтересів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Т. Підлубна. – К., 2009. – 22 с.

Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с.

Українське цивільне право : навч. посіб. 3-тє вид. перероб. та доп./ Ю. О. Заіка, І. С. Тімуш, О. О. Лов’як та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 358 с.

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 № 4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95.

Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні виплати: нормативні акти, роз’яснення, коментарі / відповід. ред. П. І. Шевчук – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 925 с.

Ліснича Т. В. Захист особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на життя, здоров’я, свободу та особисту недоторканність) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Т. В. Ліснича. – Х., 2007. – 20 с.

Резнік Г. Особливості відшкодування моральної шкоди, спричиненої посяганням на особисті немайнові права дитини / Г. Резнік // Юридична Україна. – 2014. – №8. – С. 53-57.

Рішення Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 7 червня 2017 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://verdictum.ligаzаkon.net/document/67081219.

Галянтич М. Захист ділової репутації: цивільно-правові проблеми / М. Галянтич // Право України. – 2001. – № 1. – С. 97–99.

Downloads

Опубліковано

2018-10-20

Як цитувати

Корольова, В. В., & Красюк, І. А. (2018). Право дитини на відшкодування моральної шкоди як один із способів захисту її особистих немайнових прав. Правничий вісник Університету «КРОК», (32), 58–63. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/130

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають