Правові основи банківської системи в Україні

Автор(и)

  • А. Й. Француз Університет «КРОК» https://orcid.org/0000-0003-2861-1252
  • О.М. Бойченко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Ключові слова:

банківська система, нормативно-правова база, банківське законодавство/право, фінансово-кредитні установи, інституційний, функціональний та системний підходи, стан дослідження

Анотація

Для побудови довершеного правового фундаменту функціонування банківської системи в Україні необхідно подальше її удосконалення, розробка фундаментальних та прикладних засад її подальшого зміцнення, усунення негативних проявів, які мають місце в сучасній банківській практиці. Наразі нерозв’язаними залишаються багато проблем, серед яких зокрема захист прав кредиторів, вдосконалення інституту банкрутства, ефективність функціонування банківської системи та способи оцінки ризиків, державна стратегія розвитку банківської системи тощо. Конкретизація профільного законодавства, стандартизація і уніфікація відповідно до існуючих правових моделей банківської діяльності розвинутих країн світу, продумана політика протекціонізму державних інституцій дозволить надати справжній імпульс розвитку банківської структури України і, як наслідок, повернення їй довіри громадян що, в свою чергу, безумовно спричинить ріст позитивної динаміки економічної складової. У наведеній статті показано місце сучасної банківської системи в економічному вимірі України, визначено поняття «банківська система» як одне з центральних, системоутворюючих понять банківського права, виокремлено кілька підходів щодо розуміння такого поняття, зазначено структуру банківської системи України, її елементи, окреслено основні функції. Окремо увага була зосереджена на стані дослідження проблематики банківського права загалом та банківської системи зокрема, зазначено науковців – дослідників та вчених – економістів, які зробили значний вклад у вивченні та визначенні теоретичних проблем банківського права, у пізнанні й дослідженні правових основ банківської системи в Україні, розробці практичних рекомендацій щодо впровадження нових елементів в фундамент її зміцнення та розбудови. Наголошено на ролі центрального банку країни (Національного банку України) в структурі банківської системи та визначено його основну функцію відповідно до існуючої структури сталих правовідносин. Дана публікація дозволить зрозуміти, насамперед, що таке банківська система, її структуризація та функції відповідно до чинної нормативно-правової бази.

Біографії авторів

А. Й. Француз, Університет «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін.

О.М. Бойченко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Здобувач вищої освіти ступеня магістр

Посилання

Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. / М. П. Орзіх, М. В. Афанасьєва, В. Р. Барський [та ін.] за ред. М. П. Орзіха. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 272 с.

Енциклопедія банківської справи України. Київ: Ін Юре, 2010. 680 с.

Банківське право України: навч. посіб. / За заг. ред. проф. А.О. Селіванова. Київ: Ін Юре, 2011. 384 с.

Вступ до банківської справи / Під ред. проф. М. І. Савлука. Київ: Лібра. 2012. 344 с.

Остапишин Т. П. Основи банківської справи: курс лекцій / Т.П. Остапишин. Київ: МАУП, 2009. 112 с.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2 000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст.30 (із наступними змінами та доповненнями).

Юридична енциклопедія: В 6-ти Т. /Голова редкол. Ю.С. Шемшученко. Київ: Українська енциклопедія. 1998. Т.1, А-Г. 672 с.

Андрійко О. Ф. Державний контроль у сфері виконавчої влади / О. Ф. Андрійко. Київ, 1999. 45 с.

Downloads

Опубліковано

2020-02-04

Як цитувати

Француз, А. Й., & Бойченко, О. (2020). Правові основи банківської системи в Україні. Правничий вісник Університету «КРОК», (38), 108–115. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/257

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають