Перспективи запровадження інституту приватної детективної діяльності в Україні

Автор(и)

Ключові слова:

приватна детективна діяльність, приватний детектив, інститут приватного детектива

Анотація

У статті досліджено перспективи запровадження інституту приватної детективної діяльності в Україні. Автор статті розкриває проблемні аспекти запровадження інституту приватної детективної діяльності в України. В статті проаналізовано законодавство України та міжнародні договори які регулюють діяльність приватних детективів. Досліджується питання адаптації інституту приватної детективної діяльності до правового поля України та подальшого його розвитку. Зазначаються перелік нормативно-правових актів, які містять суперечність щодо діяльності приватного детектива в Україні. Акцентується увага на можливих негативних та позитивних аспектах діяльності приватних детективів. Зазначено пропозиції по вирішенню питань законодавчого регулювання приватної детективної діяльності. Звертається увага на перелік обов’язкових положень які повинен містити закон який буде регулювати приватну детективну діяльність. Зазначається вичерпний перелік повноважень приватного детектива. Аналізується сучасний стан розвитку інституту приватної детективної діяльності в Україні. Зазначається конкретний перелік конституційних прав та свобод людини і громадянина які можуть бути порушені при здійсненні приватної детективної діяльності, зокрема права людини на невтручання в особисте життя та сімейне життя. Проаналізовано етапи законодавчої процедури щодо законопроекту про приватну детективну діяльність. Зазначаються правові підстави та організаційно-правові форми здійснення приватної детективної діяльності. Аналізується перелік принципів на яких повинна базуватися діяльність приватного детектива в Україні. Проаналізовано зарубіжний досвід діяльності інституту приватного детектива. Наводиться порівняльна характеристика
приватної детективної діяльності та діяльності державних правоохоронних інституцій. Наголошується на необхідності запровадження іноземного досвіду для здійснення приватної детективної діяльності в Україні. Обґрунтовується посилення відповідальності приватних детективів за порушення норм законодавства при здійсненні професійної діяльності. Зазначаються запобіжники порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина через прийняття відповідних нормативно - правових актів.

Біографії авторів

А. Й. Француз, Університет «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін.

В. О. Галагоза, Університет «КРОК»

Аспірант.

Посилання

Француз А.Й. Становлення, розвиток, діяльність інституцій приватних детективів: вітчизняна і зарубіжна практика. Теоретико-правові аспекти. Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: тези міжнародної науково-практичної конференції, 2 берез. 2017 року. Київ: Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2017. С. 4-16.

Юрко С.С. Недержавна охоронна і правоохоронна діяльність в Україні : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. / Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2017. 252 с.

Корольова В.В. Суб’єкти приватної детективної діяльності в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: тези міжнародної науково-практичної конференції, 2 берез. 2017 року. Київ: Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2017. С. 110-113.

Конституція України від 28 червня 1996 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 15.04.20195. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення 15.04.2019)

Заєць А. Приватна детективна діяльність в Україні і конституційні права людини. Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: тези міжнародної науково-практичної конференції, 2 берез. 2017 року. Київ: Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2017. С. 58-64.

Гончаренко І. Б., Михайлова Ю.О. Проблемні питання законодавчих пропозицій щодо легалізації приватної детективної діяльності в Україні. Публічне право. 2016. № 2, С. 196-203. URL: https://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2016_2_28 (дата звернення 21.03.2019)

Даниленко С. К. Поняття, зміст детективних послуг та перспективи їх розвитку в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 3. С. 84-86. URL: https://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2015_3_27 (дата звернення 21.03.2019)

Кримінальний процесуальний кодекс України: № 4651-VI від 13 квітня 2012 р. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 16.03.2019)

Риженко І.М. Приватна детективна діяльність в Україні в контексті реалізації права на особисте життя. Митна справа. 2013, №1. С. 385–389.

Підюков П.П. Проблеми легалізації в Україні приватної детективної діяльності та започаткування спеціальної підготовки її суб’єктів. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 2016. № 2. С. 165-177.

Курта Є.О. Проблеми законодавчого врегулювання здійснення приватної детективної діяльності в Україні на сучасному етапі. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 4, С. 254-260.

Ведєрніков Ю.А. Правоохоронна діяльність в Україні: теоретико-правовий аспект. Дніпро: Знання України, 2015. 219 с.

Downloads

Опубліковано

2019-06-23

Як цитувати

Француз, А. Й., & Галагоза, В. О. (2019). Перспективи запровадження інституту приватної детективної діяльності в Україні. Правничий вісник Університету «КРОК», (35), 140–147. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/232

Номер

Розділ

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають