Проблеми і перспективи розвитку та функціонування медіації у вітчизняних судах

Автор(и)

Ключові слова:

медіація, медіатор, посередник, конфлікт, спір, врегулювання

Анотація

У статті досліджено теоретико-правові основи становлення та розвитку медіації в Україні. Медіація – переговорний процес за участю третьої сторони, що сягає своїм корінням в історію розвитку людських відносин, але оформився як сучасна практика розгляду конфліктних ситуацій лише в другій половині XX століття. Сьогодні в країнах з розвиненою правовою системою медіація досить широко застосовується при вирішенні різних конфліктів, а люди все частіше вдаються до допомоги медіаторів. Статистика показує, що в більшості випадків їм вдається вирішити конфлікт успішно. Основною перевагою медіації є активна позиція сторін у комунікативній взаємодії, проте сучасні українські реалії дещо інші – громадяни України ставляться з деякою пересторогою до самої процедури медіації. Бар’єром на шляху масштабного практичного впровадження медіації загалом у вітчизняну правову систему, зокрема її інтеграції в судову систему, є відсутність обов’язкової досудової медіації, законодавчої бази, яка регламентує можливість здійснювати переспрямування осіб, що беруть участь у суперечці, на обов’язкове проходження процедури медіації, а також відсутність можливості застосування матеріальних заходів впливу на осіб-учасників спору, які перешкоджають позасудовому врегулюванню спору. Разом з тим, процесуальне законодавство та практика його застосування в зарубіжних країнах передбачають регулювання проблемних питань співіснування і взаємодії інституту медіації з органами правосуддя. Особливість процедури медіації полягає в тому, що сторони бажають за участі посередника (медіатора) знайти взаємоприйнятне рішення в своєму спорі та врегулювати його. Медіатор, який є по суті арбітром або представником будь-якої зі сторін спору, по факту виконує функції проміжної ланки – транслятора (переговорника) між ними. Медіатор не володіє правом приймати рішення щодо спору в рамках проведення процедури і по його суті. Медіатор виявляє, сприяє виявленню справжніх намірів сторін, їх реальних потреб при обговоренні й допомагає знайти спільне для обох сторін рішення.

Біографії авторів

А. Й. Француз, Університет «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін.

О. І. Бабат, Університет «КРОК»

Здобувач ступеня вищої освіти «магістр».

Посилання

Про медіацію: проект Закону України від 17.12.2015 р. № 3665. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463(дата звернення: 08.01.2020).

Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 08.01.2020).

Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 09.07.2002 №15-рп/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02 (дата звернення: 08.01.2020).

Белінська О. В. Медіація – альтернативне вирішення спорів. Вісник Вищої ради юстиції. 2011. № 1 (5). С. 158 173.

Вільчик Т.Б. Роль адвоката у реалізації функції медіації у кримінальному судочинстві. Право та інновації. № 4 (12). 2015. С. 144-150.

Вільчик Т. Б. Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльноправовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України: дис. … доктора юрид. наук : 12.00.10. Х., 2016. 491 с.

Jay Folberg, Dwight Golann, Thomas J. Stipanowich, Lisa A. Kloppenberg Resolving disputes : theory, practice, and law. URL: http://readfreepdf.com/read/law/761-resolving-disputes-theorypractice-and-law-aspen-casebook(Accesses 26 January 2020)

Andrew F. Hayes Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analy sis, Second Edition. A Regression-Based Approach URL: http://readfreepdf.com/read/law/79871 (Accesses 27 January 2020)

Конституція України від 28.06.1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – 48 с.

Downloads

Опубліковано

2020-02-04

Як цитувати

Француз, А. Й., & Бабат, О. І. (2020). Проблеми і перспективи розвитку та функціонування медіації у вітчизняних судах. Правничий вісник Університету «КРОК», (38), 16–24. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/242

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають