Порівняльно-правовий аналіз угод про вільну торгівлю з Україною на прикладі ЄС та Канади

Автор(и)

Ключові слова:

зона вільної торгівлі, Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою, Україна, Європейський Союз, Канада, Україна та Європейський Союз, Україна та Канада, Світова організація торгівлі

Анотація

У статті виконано порівняльно-правовий аналіз угод, що проголошують зону вільної торгівлі між Україною та іншою стороною. За приклад було взято дві зони вільної торгівлі (далі – ЗВТ), які були впровадженні на різних рівнях: держава – міжнародна організація та міждержавний. Це Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом (далі – ПВЗВТ або англ. DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area)) та Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (далі – CUFTA (Canada-Ukraine Free Trade Agreement)), що були створенні відповідно між Україна-ЄС та Україна-Канада. Авторами визначено проблемні питання сьогодення широко відомого типу міжнародної економічної інтеграції, а саме зони вільної торгівлі. Так, було виокремлено, що інтеграційний процес торговельної сфери між країнами або, навіть, між вже існуючими ЗВТ для розширення площі їх дії направлений на покращення та розвиток умов ведення торгівлі та бізнесу між учасниками створеного ЗВТ. З правової точки зору створюється рівноправна конкуренція у зближених правових середовищах між українським бізнесом та бізнесом іншої країни, наприклад, Канади чи країн-учасниць
Європейського Союзу (далі – ЄС). Задля повного синтезу спільних та відмінних рис угод в статті розглядаються положення одного із напрямів реалізації DCFTA та CUFTA – це технічні бар’єри у торгівлі, їх методи подолання з впровадженням стандартизації та системи оцінки відповідності введених норм в рамках ЗВТ. Зауважимо, що досліджуванні ЗВТ мають спільний фундамент на законодавчому рівні, а саме визнання та затвердження пріоритету умов Угоди про технічні бар’єри в торгівлі Світової організації торгівлі (далі – Угода ТБТ СОТ). Окремі аспекти відмінних рис в однаковому напрямі, регулювання та відповідність стандартам й оцінка відповідності, занесено до порівняльної таблиці. Так, виокремлюються окремі пункти статей, що впливають на процес імплементації. У цьому плані не просліджується перетин між необхідними до прийняття законодавчими актами, що відкриває для України можливість реалізації своїх національних інтересів у торгівлі у двох напрямах: імпортно-експортні операції до ЄС та Канади. Що стосується результативності адаптації правової системи України згідно з проаналізованими угодами, то положення DCFTA передбачали доповнення до базового законодавства та регламентів Угоди ТБТ СОТ. Зокрема, введення актів acquis ЄС на рівні національних нормативних актів у сфері стандартизації та технічних регламентів у торгівлі.

Біографії авторів

Д. І. Ткач, Університет «КРОК»

Доктор політичних наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків.

Т. В. Казік, Університет «КРОК»

Аспірантка.

С. І. Гнілуша, Університет «КРОК»

Аспірант.

Посилання

Зона вільної торгівлі – покращений доступ до ринків. Ілляшев та партнери: веб-сайт. URL: http://attorneys.ua/uk/publications/free-trade-areas-better-access-to-markets (дата звернення 02.02.2019).

Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації: колективна монографія / кол. авт.; за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 347 с.

Кочергіна О. Ю. Сучасний зміст зони вільної торгівлі як невід’ємної категорії інтеграційного розвитку. Інвестициції: практика та досвід. 2018. Вип. 1. С. 54–58.

Куцик П.О., Ковтун О.І., Башнянин Г.І. Глобальна економіка: принципи становлення функціонування, регулювання та розвитку: монографія. Львів : Вид-во ЛКА, 2015. 594 с.

Мариніна С.В. Сутність, проблеми та перспективи розвитку форм міжнародної економічної інтеграції. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. № 5–6. С. 40–47.

Дербеньова Я. В. Особливості формування зон вільної торгівлі у ХХ та ХХІ столітті. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. 2017. Вип. 22, ч. 1. С. 24–27.

Петрухова В. О. Зона вільної торгівлі як форма міжнародної економічної інтеграції. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2014. Т. 19, Вип. 1/1. С. 68–71.

Ткаченко О. А. Економічні особливості міжнародної регіональної інтеграції. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 11. С. 113–116.

Матвєєва О. В. Особливості транснаціоналізації міжнародної системи в умовах глобалізації. Міжнародні відносини. Сер. Політичні науки. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2017. Вип. 16. С. 113–116.

Сюта С. Зона вільної України з ЄС: наявні результати та перспективи для регіонального торговельного співробітництва. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2018. № 3. С. 153–165.

Guillaume Van der Loo (2016), “An Assessment of the EU-Ukraine DCFTA”, Koninklijke Brill NV, Leiden, chapter 12, pp. 304–341.

Predmestnikov O. and Gumenyuk V. (2019), “Harmonization of economic and legal mechanisms for deepening EU-Ukrainian relations”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 5, no. 1, pp. 174–181.

Artuikhova N. (2019), “Protection of the national interests of Ukraine in the sphere of trade and economic cooperation: Legal foundations”, Colloquium-journal. Jurisprudence, no. 8 (32), pp. 93–94.

Балежентіс А., Яценко О. Асиметрії торговельної інтеграції України та ЄС. Міжнародна економічна політика. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. 2018. Вип. 1 (28). С. 32–62.

Феделеш Е. М. Угода про повну та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС та угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою: порівняльне дослідження положень щодо тарифного регулювання. Закарпатські правові читання. Секція V. Цивільне право та процес, сімейне право, господарське право. 2017. Том 1. С. 335–340.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення 02.02.2019).

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою: Угода. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/124_052-16 (дата звернення 02.02.2019).

Угода про технічні бар’єри в торгівлі: Угода. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_008 (дата звернення 02.02.2019).

Комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України у сфері нетарифних бар’єрів в торгівлі між Україною та ЄС: технічні бар’єри та санітарія і фітосанітарія. Державний департамент з питань адаптації законодавства. Київ. 2011. С. 256.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Додатки: Угода. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_a11#n8 (дата звернення 02.02.2019).

Downloads

Опубліковано

2019-06-23

Як цитувати

Ткач, Д. І., Казік, Т. В., & Гнілуша, С. І. (2019). Порівняльно-правовий аналіз угод про вільну торгівлю з Україною на прикладі ЄС та Канади. Правничий вісник Університету «КРОК», (35), 89–97. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/227

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають