Теоретико-правовий аналіз громадянського суспільства в Україні та Республіці Білорусь

Автор(и)

  • Л. І. Баликіна-Галанець Університет «КРОК»

Ключові слова:

Україна, Республіка Білорусь, парламентаризм, громадянське суспільство

Анотація

Дана стаття є теоретико-правовим дослідженням інституту громадянського суспільства в Україні та Республіці Білорусь як ключового моменту парламентаризму. Авторка виокремлює як позитивні, так і негативні аспекти транзитної демократії в Україні та порівнює розвиток зазначеної країни з Білорусією, що надає можливість по-новому подивитися на становлення демократії в пострадянських державах. Трансформаційні соціальні зміни в умовах кризи, пов’язаної із зовнішньою агресією, на сьогодні є досить специфічним класом, що відбувається в Україні, та в авторитарній Республіці Білорусь, де тільки зараз після налагодження стосунків із Заходом міжнародні експерти констатують факти зрушення в бік демократизації.

Біографія автора

Л. І. Баликіна-Галанець, Університет «КРОК»

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін.

Посилання

Долженков О. О. Україна-Білорусь: досвід політичної трансформації: Монографія / О. О. Долженков. – Одеса: Астропринт, 2003. – 264 с.

Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави : у 2 т. / за ред. О. В. Скрипнюка. – К.: Логос, 2010. – Т. ІІ : Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку / авт. кол. : О. В. Скрипнюк (кер.), В. В. Медведчук, В. П. Тихий [та ін.]. – 692 с.

Волинець В. В. Легітимність влади як фактор політичної стабільності суспільства : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / В. Волинець; Одеська національна юридична академія. – О., 2008. – 19 с.

Макаренко Л. О. Верховенство права як принцип природного права / Л. О. Макаренко // Альманах права. – 2012. – Вип. 3. – С. 222-229.

Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17

Законы Республики Беларусь: «Об иммиграции» [от 29 дек. 1998 г. N 224-З], «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» [от 3 июня 1993 г. N 2339-XII : с изм. и доп.. – Мн. : Право и экономика, 2004. – 23, [1] с. – (Серия «Белорусское законодательство»).

Пашковский Г. М., Паречина С. Г. Гражданское общество в Республике Беларусь: становление и пути развития / Г. М. Пашковский, С. Г. Паречина // Беларусь – Россия – Китай: к новой парадигме истории. Сб. науч. тр. – Мн.: ИСПИ, 2003. – С. 174-195.

Белорусско-американская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы формирования правового государства в Республике Беларусь» (7-8 февраля 1996 г.) / Конституционный Суд Республики Беларусь; Американская ассоциация юристов – СИИЛИ / В. Г. Тихиня (ред.). – Минск, 1996. – 135 с.

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2007. – 48 с.

Основы идеологии белорусского государства: Учеб. для вузов / под. ред. С. Н. Князева, С. В. Решетникова. – Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь. 2004. – 690 с.

Лисюк А. І., Лисюк Д. А., Соколовська М. Г. Громадянське суспiльство сучасної Бiлорусi як суб’єкт соцiальних змiн / А. І. Лисюк, Д. А. Лисюк, М. Г. Соколовська // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. – 2017. – Т. 22. Вип. 2 (29). – С. 83-91.

У Києві зареєстровано майже 11 тис. громадських організацій КМДА [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2233586-u-kievi-zareestrovanomajze-11-tis-gromadskih-organizacij-kmda.html

Nations in Transit 2017. Table of Country Scores / Freedom House // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://freedomhouse.org/report/nit-2017-table-country-scores

Гражданское общество: процесс необратим? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zn.ua/socium/grazhdanskoe-obschestvo-process-neobratim-_.html

Колотвін П. О. Роль електронних мас-медіа у розвитку парламентаризму в Україні / П. О. Колотвін // Актуальні проблеми політики : Збірник наукових праць / Керівник авт. кол. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса: Фенікс, 2011. – Вип. 43. – С. 145-153.

Официальный сайт Совета Республики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// sovrep.gov.by/ru/video-ru/.

Верховна Рада України: офіційний веб-портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/

Громадянське суспільство і влада. Режим доступу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article

Официальный сайт Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.house.gov.by/ru/

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 194-3 от 21.04.2003 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy-by.com/koap_rb.htm

Coyer, Paul ‘Near Revolution’ In Belarus: Lukashenka’s Balancing Act And Putin’s Fear Of Another Maidan [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.forbes.com/sites/ paulcoyer/2017/03/13/near-revolution-in-belarus-lukashenkas-balancing-act-and-putins-fear-ofanother-maidan/#7bd30fb277a2

Бацюкова С. Мотивувальні фактори адвокації у країнах із відмінним статусом свободи: Україна та Білорусь / С. Бацюкова // Ідеологія і політика. – № 1(6). – 2016. – Foundation for Good Politics. – C. 5-29.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-29

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА