Правовий статус суб`єктів підприємницької діяльності у сфері надання послуг з охорони фізичної особи або майна: проблеми і виклики

Автор(и)

  • А.Й. Француз ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • А.В. Козак ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Ключові слова:

суб’єкти підприємницької діяльності, надання послуг з охорони фізичного або майнового права, приватні охоронні структури

Анотація

У статтi визначено правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності з охорони фізичної особи і майна. Держава сформувала достатньо ґрунтовну нормативноправову базу, на основі якої здійснюється даний вид господарсько-підприємницької діяльності. Проте в ній неоднозначно трактуються деякі поняття, що пов’язано з невідповідністю
та неузгодженістю однорідних норм підзаконних і законодавчих актів. У практиці діяльності це викликає певні, інколи досить значні, незручності як для суб’єктів підприємництва з надання охоронних послуг, так і в роботі державних органів, які покликані здійснювати контроль за згаданими суб’єктами. Забезпечення фізичним захистом підприємств через здійснення охоронної діяльності в системі безпеки є нагальною проблемою для вітчизняних підприємців. Законодавство України у даній сфері базується на Конституції України та Законі України “Про охоронну діяльність”, різноманітних міжнародних конвенціях та договорах. Окремі аспекти щодо організації діяльності та порядку надання послуг з охорони фізичної особи або майна потребують більш значного правового регулювання. Організація
діяльності та порядок надання послуг з охорони фізичної особи або майна повинна мати комплексний, цілісний підхід до розв’язання проблем, які є в цій сфері, на єдиній концептуальній основі державної політики з урахуванням прийняття спеціальних законів, які повинні регулювати окремі види охорони. Важливо створити надійне та гнучке нормативноправове забезпечення охоронної діяльності, належний механізм контролю за дотриманням
законодавства приватними структурами, розмежування їх компетенції з органами внутрішніх справ, що здійснюють адміністративну діяльність у цій сфері, «змусити» їх співпрацювати заради запобігання правопорушень. Подальший розвиток ринку охоронних послуг у бік приватного сектору не повинен перетворити державу на стороннього спостерігача цих функцій. Обов’язок держави та її органів – забезпечити дотримання прав і свобод людини й громадянина.

Біографії авторів

А.Й. Француз, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін

А.В. Козак, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Здобувач вищої освіти ступеня магістр

Посилання

Конституцiя України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30. Ст. 141.

Закон України «Про охоронну дiяльнiсть» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 2. Ст.8.

Закон України «Про Нацiональну гвардiю України» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 17. Ст.594.

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження Лiцензiйних умов провадження охоронної дiяльностi» вiд 18.11.2015 р. № 960. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/960-2015-%D0%BF (дата звернення 18.01.2020).

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження Перелiку особливо важливих об’єктiв електроенергетики, якi пiдлягають охоронi вiдомчою воєнiзованою охороною у взаємодiї iз спецiалiзованими пiдроздiлами iнших центральних органiв виконавчої влади» вiд 28.07.2003 р. – № 1170. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1170-2003-%D0%BF (дата

звернення 18.01.2020).

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження перелiку ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання державної власностi, важливих державних об’єктiв, що пiдлягають охоронi Нацiональною гвардiєю» вiд 12.11.2014 р. – № 628. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/628-2014-%D0%BF (дата звернення 18.01.2020)

Наказ Нацiональної полiцiї України «Про затвердження Положення про Департамент полiцiї охорони» вiд 06.11.2015 р. – № 43. URL: http://patrol.police.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Polozhennya_DPP_zi_zminamy_vid_31_10_16.pdf (дата звернення 18.01.2020).

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Питання функцiонування органiв полiцiї охорони як територiальних органiв Нацiональної полiцiї та лiквiдацiї деяких територiальних органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ» вiд 13.10.2015 р. – № 834. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/834-2015-%D0%BF (дата звернення 18.01.2020).

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Питання забезпечення охорони об’єктiв державної та iнших форм власностi» вiд 11 листопада 2015 р. – № 937. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/937-2015-%D0%BF (дата звернення 18.01.2020)

Басова А. В. Поняття договору з охорони фізичних осіб. Форум права. 2013. № 2. С. 25-29.

Зозуля І. В. Охоронна діяльність: зауваження та обґрунтування до вітчизняного законопроекту / Зозуля І. В. Вісник Харківськ. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2009. № 841. С. 218-225.

Козир Д. В. Договiр охорони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Д. В. Козир ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2015. – 20 с.

Крутов В.Н. Системнi проблеми становлення та розвитку недержавної складової забезпечення нацiональної безпеки / В. Крутов. Пiдприємництво, господарство i право. 2012. № 11. С. 61-64.

Кострицький І. Л. Господарсько-правові засади організації та здійснення суб’єктом господарювання охоронної діяльності. Південноукраїнський правничий часопис. № 14. 2014 р. С. 227-230.

Миронюк Р. В. Адміністративно-правове регулювання надання приватних охоронних послуг: монографія / P.В. Миронюк. Дніпропетровськ: ДДУВС; Ліра ЛТД, 2016. 128 с.

Downloads

Опубліковано

2020-02-04

Як цитувати

Француз, А., & Козак, А. (2020). Правовий статус суб`єктів підприємницької діяльності у сфері надання послуг з охорони фізичної особи або майна: проблеми і виклики. Правничий вісник Університету «КРОК», (38), 116–124. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/262

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО