Психологічні феномени в контексті теорій систем

Автор(и)

  • Т.М. Малкова ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Ключові слова:

система, нелінійні та лінійні системи, взаємодія, самоорганізація (саморух, саморозвиток), точка біфуркації, атрактор

Анотація

Зроблена спроба розглянути психологічні явища з позицій теорії систем як загального підходу до вивчення явищ живої та неживої природи. Сформульовано основні положення загальної теорії систем, охарактеризовано системи відкриті й закриті, лінійні та нелінійні (дисипативні). Показано, що хоча математичне вираження нелінійних динамічних систем і понять теорії складних систем має свої труднощі, основні поняття є інтуїтивно зрозумілими, оскільки вони «вловлюють» суттєві особливості існуючих у реальному житті явищ. Ці теорії зазвичай не викладаються в бакалаврських програмах з психології, і тому багато психологів з ними не знайомі. Водночас у царині психологічних феноменів і взагалі
у світі живого взаємодія внутрішніх та зовнішніх чинників є дуже складною. Більшість ефектів, що мають місце у біопсихосоціальній сфері, не є результатом простої суми різно манітних впливів. Слабкі впливи можуть викликати сильні зміни, в той час як сильні можуть не викликати жодних. Для розуміння феноменів такого роду необхідне нове бачення, новий підхід, який представлено, зокрема, у постулатах синергетики. Згідно з цим підходом процеси, що мають місце у живих системах, є нелінійними і зазвичай непіддатливими до формалізації й моделювання. Якісна відмінність психологічних явищ від фізичних полягає у принциповій непередбачуваності наслідків взаємодії чинників зовнішніх та внутрішніх через наявність значної кількості змінних та складності їхніх взаємозв’язків і взаємовідношень. Усталений у психології номотетичний підхід та його похідні – експериментальний і статистичний методи – засновані на лінійному підході, згідно з яким одна причина обумовлює один наслідок, а один чинник породжує інший чинник. Прикладами нелінійного підходу до аналізу психологічних явищ можуть бути концепції Л. С. Виготського, Ж. Піаже,
П. К. Анохіна, Д. Енгеля, С. Д. Максименка. Є також спроби дослідити взаємодію чинників зовнішніх та внутрішніх шляхом виділення окремих із них і вивчення напрямів їх змін (О. П. Єрмолаєва, Т. М. Малкова). Понятійний апарат психосинергетики, попри всю її критику, надає нові методологічні настанови для більш глибокого розуміння психологічних явищ як нелінійних за своєю природою і вводить психологію в контекст сучасних досліджень явищ
живої і неживої природи. 

Біографія автора

Т.М. Малкова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Професор кафедри психології, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Melchert Timoty P. Foundations of Professional Psychology. The End of Theoretical Orientations and the Emergence of the Biopsychosocial Approach. Milwaukee, Marquette University. 2011. P. 57-72.

Л. фон Берталанфи . Общая теория систем: критический обзор. В сборнике переводов Исследования по общей теории систем. М.: Прогресс, 1969. С.23-82.

Крылов В. Ю. Психосинергетика как возможная новая парадигма психологической науки / В. Ю. Крылов. Психологический журнал. 1998. Т. 19. № 3. С. 56–62.

Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 1975. С. 17-59.

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Абрахам Маслоу ; [пер. с англ.]. – [2-е изд., испр.] – Москва: Смысл: Альпина нон-фикшн, 2011. 496 с.

Юнг К. Г. Синхрония: акаузальный объединяющий принцип : [сб. ст. ; пер. англ. и нем.] / Карл Густав Юнг. Москва: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. 347 с.

Хакен Г. Синергетика / Хакен Г. ; Ю. Л. Климонтович, С. М. Осовец ; [пер. с англ.]. Москва: Мир, 1980. С. 5-11.

Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребёнка. Логика и психология. Москва: Просвещение, 1969. 659 с.

Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. Мышление и речь. Проблемы психологического развития ребёнка. Москва: Издательство АПН РСФСР, 1956 г. 517 с.

Максименко С.Д. Психологія особистості в системі юридичних координат // Актуальні проблеми юридичної психології. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 29-30 вересня 2006 р.). С. 5-9.

Ермолаева Е. П. Профессиональная идентичность и маргинализм: концепция и реальность (статья первая) / Е. П. Ермолаева // Психологический журнал. 2001. Т. 22. № 4. С. 51–59.

Ермолаева Е. П. Психология профессионального маргинала в социально значимых видах труда (статья вторая) / Е. П. Ермолаева // Психологический журнал. 2001. Т. 22. № 5. С. 69–78.

Ермолаева Е. П. Психология социальной реализации профессионала / Ермолаева Е. П. Москва: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. 347 с.

Малкова Т.М. Професійне становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ): монографія / Т.М. Малкова. Київ, 2012. 396 с.

Downloads

Опубліковано

2020-02-04

Як цитувати

Малкова, Т. (2020). Психологічні феномени в контексті теорій систем. Правничий вісник Університету «КРОК», (38), 167–176. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/268

Номер

Розділ

Розділ V. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ