Сучасний стан та перспективи розвитку приватної детективної діяльності в Україні

Автор(и)

  • В.К. Гіжевський ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • О.Ю. Кондрашов ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Ключові слова:

приватна детективна діяльність, приватний детектив, детективні послуги, законотворчий процес, закон, проєкт закону, правова норма, приватні розшукові дії, контроль, договір

Анотація

Наведено аргументи на користь запровадження інституту приватної детективної діяльності в Україні, його становлення та розвиток на сучасному етапі, а також визначено деякі недоліки у проєкті ЗУ «Про детективні послуги» (реєстраційний № 1228-1 від 20.09.2019 р.) та запропоновано шляхи їх усунення. Представлене авторське трактування приватної детективної діяльності, яку запропоновано визначити як систему гласних і негласних приватних розшукових дій, що провадяться суб’єктами цієї діяльності на платній договірній основі з метою захисту законних прав та інтересів клієнтів через надання їм детективних послуг у випадках і в порядку, передбачених законодавством. Відзначено, що авторське трактування передбачає перелік таких сутнісних ознак, як: гласність, яка полягає у відкритому здійсненні приватних детективних послуг; негласність, яка означає прихованість розшукових дій, що проводяться, від осіб, я законних прав й інтересів клієнтів. Доведено, що саме авторське трактування повністю розкриває найбільш поширені сутнісні ознаки приватної детективної діяльності. Поряд з цим, запропоновано викласти назву документа як Закон України «Про приватну детективну діяльність», оскільки «детективні послуги» слід розглядати як складову приватної детективної діяльності. Поряд з цим законодавство, яке регулює порядок організації та здійснення приватної детективної діяльності в Україні, передусім повинно бути якісним, тобто таким, що пройшло ретельну перевірку в експертному середовищі. Автором наведено аргументи на користь надання контролюючих повноважень у сфері приватної детективної діяльності Міністерству юстиції України. 

Біографії авторів

В.К. Гіжевський, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Проректор, кандидат юридичних наук, професор

О.Ю. Кондрашов, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Здобувач вищої освіти ступеня магістр

Посилання

Конституція України Конституція України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 30 вересня 2016 р.: (Офіц. текст). К.: Паливода А. В., 2016. 76 с.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України № 2411VI від 01 липня 2010 року URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102411.html (дата звернення 7.02.2020)

Про детективні послуги: Проект Закону України № 1228-1 від 20 вересня 2019 року URL:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00521A.html (дата звернення 7.02.2020).

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. Київ: Юстиніан, 2012. 1224 с.

Про приватну детективну (розшукову) діяльність: Проект Закону України № 1228 від 02 вересня 2019 року URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66600 (дата звернення 7.02.2020).

Землянов В. М. Основы сыскного ремесла. Минск: Харвест, 2004. 304 с.

Француз А.Й., Левішко І.В. Приватна детективна діяльність в Україні в контексті забезпечення конституційних прав і свобод людини. Правничий вісник Університету «КРОК». К., 2018. № 3. С. 149-154.

Downloads

Опубліковано

2020-02-04

Як цитувати

Гіжевський, В., & Кондрашов, О. (2020). Сучасний стан та перспективи розвитку приватної детективної діяльності в Україні. Правничий вісник Університету «КРОК», (38), 143–150. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/265

Номер

Розділ

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ