Сучасний стан системи земельного законодавства України та її розвиток в умовах євроінтеграц

Автор(и)

  • В.В. Корольова ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • А.Ф. Кисляк ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Ключові слова:

система, система земельного законодавства, земельне законодавство України, євроінтеграція, земельна реформа

Анотація

У статті автором розглянуто сучасний стан системи земельного законодавства України та її розвитку в умовах євроінтеграції. Конституцією України підтверджено «європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України», надано відповідні повноваження Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України щодо європейського та євроатлантичного курсу України. Тобто виконавчому та законодавчому органам державної влади України основним законом України прямо приписані вектори євроінтеграції. Звернута увага на суттєву інерційність в процесах запровадження та практичної реалізації змін на
шляху до євроінтеграції, згаданих вище органів законодавчої та виконавчої влади України. Досліджено визначення поняття «система»; «системи законодавства» та її складові елементи. Звернута увага, що поняття «земельне законодавство» може мати подвійний зміст: під ним розуміють або сукупність лише законів («вузьке» розуміння), або сукупність законів і інших підзаконних нормативно-правових актів («широке» розуміння). Сучасний стан системи земельного законодавства України, в контексті наповнення нормативно – правовими актами, змушує відзначати велику її структурованість. Норми, що регулюють земельні відносини, розпорошені по сотнях нормативно-правових актів. Це потенційно призводить до наявності великої кількості колізій. Наголошено на неприпустимість наявності колізій в земельному законодавстві України. Слід звернути увагу та те, що актуальність та своєчасність піднятої проблематики полягає в тому, щоб наголосити на зміні в підході до проблематики класифікації нормативно-правових актів земельного законодавства як первинного джерела систематизації та створення прозорої системи земельного законодавства, що в свою чергу дозволить покращити та наблизити двосторонній обмін досвідом та результатами правотворчості, як між законодавчими та виконавчими органами так і для всіх громадян України. Наголошено на необхідності комплексного підходу, врахування прагнень суспільства та історичних традицій для успішної реалізації земельної реформи.

Біографії авторів

В.В. Корольова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін

А.Ф. Кисляк, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Здобувач ступеня вищої освіти “магістр”

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 25.12.2019)

Словник української мови / за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1972. 744 c.

Философский энциклопедический словарь / за ред. С.С. Аверинцева. Москва : Советская энциклопедия, 1989. 840 с.

Великий тлумачний словник української мови / упор. Т. В.Ковальова. Харків: Фоліо, 2005. 767 с.

Великий тлумачний словник української мови /за ред. Н. М. Мовчана. Київ: Дніпро, 2009. 1332 с.

Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / за заг. ред. О. В. Зайчука, Н. М. Онищенко. Київ: Юрінком Інтер, 2008.

Чухвичев Д. В. Законодательная техника. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 241 с.

Сурілов О. В. Основи загальної теорії держави та права. Одеса : Одес. ун-т, 1995. 222 с.

Лилак Д.Д. Проблеми колізій у законодавстві України (теорія і практика): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2004. 19 с.

Рабінович П. М. Система права – об’єктивна основа систематизації законодавства (гносеологічний аспект). Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. Київ: 1999. С. 79-82.

Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка / за заг. ред. О. І. Ющика. Київ : Парлам. вид-во, 2007. 205 с.

Теория права и государства / под ред. Г. Н. Манова. Москва : БЕК, 1995. 461 с.

Розподіл документів, згідно юридичної класифікації : веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/klas (дата звернення 25.12.2019)

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним: Постанова КМУ від 23 квітня 2001 р. № 376. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/376-2001-% D0%BF (дата звернення 25.12.2019).

Про затвердження Класифікатора галузей законодавства України: Наказ КМУ від 02.06.2001 № 43/5. URL: ht tps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v43_5323-04 (дата звернення 25.12.2019).

Структура списку (Види документів) земельного законодавства : веб-сайт. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/main/u18a76bfb-e2c3-42c8-8eee-94ce432bccdc/stru4/sort#Typ (дата звернення 25.12.2019).

Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики / Мірошниченко А.М.; за ред. В.В. Носіка. Київ: 2006. 720 с.

Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Алерта; 2010. 270 с.

Downloads

Опубліковано

2020-02-04

Як цитувати

Корольова, В., & Кисляк, А. (2020). Сучасний стан системи земельного законодавства України та її розвиток в умовах євроінтеграц. Правничий вісник Університету «КРОК», (38), 125–132. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/263

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО