Особливості розвитку стресостійкості у школярів

Автор(и)

  • В. І. Іванцанич Інститут професійної освіти і освіти дорослих імені І. Зязюна НАПН України

Ключові слова:

стресостійкість, стрес, стресова ситуація, стресор, особистість школяра

Анотація

У статті висвітлено значення формування стресостійкості учнів різного віку, з’ясовується сутність стресостійкості школярів, аналізуються види та рівні стресорів, що впливають на учнів, описується характер впливу стресового стану на підростаючу особистість. Стресостійкість розглядається як якість, здатна забезпечувати високу ефективність діяльності та зберегти здоров’я учня, якщо він буде потенційно готовим за рахунок енергії емоційного збудження виконувати за необхідний проміжок часу потрібну діяльність. Зроблено висновок про генералізуючий вплив стресостійкості на особистість та її адаптацію у різних сферах життєдіяльності. Зауважується, що період навчання дитини у школі супроводжується інтенсивним формуванням та розвитком психологічних особливостей особистості, відтак є вагомим етапом вироблення та закріплення типів реакцій на стресори та паттернів стресостійкої поведінки. Обґрунтовується, що, оскільки школярі зазнають впливів стресорів екосистем різного рівня, формування їх стресостійкості відбувається також завдяки комплексному впливу представників різних екосистем, що має бути врахованим у розробці заходів цілеспрямованого розвитку згаданої якості.

Біографія автора

В. І. Іванцанич, Інститут професійної освіти і освіти дорослих імені І. Зязюна НАПН України

Здобувач.

Посилання

Висідалко Н. Л., Бабенко А. І. (2016) Психологічний аналіз стресу в навчальній діяльності студентів. Молодий вчений. № 12.1 (40). С. 199–201.

Гревцева О. В., Плугина М. И. (2015) Стрессоустойчивость как условие развития воспитанников пансионного учебного заведения. Акмеология. № 4 (56). С. 222–228.

Дергунова Е. Б. (2013) Развитие стрессоустойчивости у детей младшего школьного возраста в любительском театральном коллективе. Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. VII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 7. URL: https://sibac.info//archive/humanities/7.pdf

Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» : навчально-методичний посіб. Київ : НаУКМА, ГЛІФ Медіа, 2017. 208 с.

Кормило О. М. (2015) Стрес та особливості його прояву у підлітковому віці. Актуальні питання сучасної психології. 2015. С. 86–90.

Кудінова М. С. (2017) Екзогенні та ендогенні фактори стресу в учнів: психологічний аналіз. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. Том 22. Випуск 4 (46) с. 24.

Макаренко О., Вінс В., Ходос О. (2008) Психолого-педагогічні особливості прояву стресу у молодших школярів. Соціальна психологія. № 6. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/807/Golubeva_Psyhologo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Наточій А. М. (2013) Особливості виховання підлітків у сучасних загальноосвітніх школахінтернатах України. Science and education a new dimension. Vol. 1. Р. 161–166.

Овчинникова И. В. (2015) Факторы, влияющие на уровень стрессоустойчивости старшеклассников лицея [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21744684

Панасюк А. М. (2005) Навчальний стрес та чинники його виникнення. Актуальні проблеми психології. Т.1. С. 4–14.

Пачина Н. Н. (2017) Формирование стрессоустойчивости в подростковом воздасте [Электронный ресурс] Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. 2017. Том 22. Випуск 4 (46). URL: https://www.scienceforum.ru/2015/1105/10869

Петьков В. А. (2015) Психологічні особливості впливу стресу на загальний розвиток дитини. Освіта та розвиток обдарованої особистості. № 6 (37). С. 33–36.

Полударова К. Ф., Царькова О. В. (2015) Дослідження рівня шкільної тривожності серед учнів восьмого класу. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Психологічні науки. № 128. С. 218–221.

Профілактика посттравматичних стресових розладів: психологічні аспекти. Методичний посібник / Упор. Д. Д. Романовська, О. В. Ілащук. Чернівці: Технодрук, 2014. 133 с.

Психология детей младшего школьного возраста / Под ред. Обухова А. С. Москва: Юрайт, 2016.

Рубцов В. В. (2006) Школа и стрессы: современное состояние проблемы. События. 2006. № 1 (6). С. 11–15.

Руда Т. (2012) Стрес та стресостійкість у підлітків. URL: http://infiz.dp.ua/miscdocuments/2018-02/2018-02-21.pdf

Титаренко Т. М., Лєпіхова Л. А. (2006) Психологічна профілактика стресових перевантажень серед шкільної молоді: науково-методичний посібник. Київ: Міленіум. 204 с.

Тихомирова Т. С. (2004) Формирование стрессоустойчивости школьников подросткового возраста в учебной деятельности : автореф. дисс. … канд. пед. наук, 13.00.01. Ин-т повышения квалификации и переподготовки работников народного образования Московской области. Москва, 2004. 24 с.

Финогенова Ю. С. (2015) Особенности проявления стресса в подростковом возрасте [Электронный ресурс] URL: http://www.psy.msu.ru/science/conference/lomonosov

Чистенко І. Г. (2013) Особливості адаптації учнів різних вікових груп до стресових чинників. URL: file:///C:/Users/Moyo%20m6/Downloads/VchdpuPH_2013_114_43%20(2).pdf

Bronfenbrenner U. (1989) Ecological systems theory. Annals of Childs Development. № 6.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Іванцанич, В. І. (2018). Особливості розвитку стресостійкості у школярів. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 194–201. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/183

Номер

Розділ

Розділ V. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ