Особливості та недоліки організаційноправового механізму регулювання акціонерних товариств в Україні

Автор(и)

  • С. Г. Александрова Університет «КРОК»

Ключові слова:

акціонерне товариство, правове регулювання, організаційно-правовий механізм, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Анотація

У статті досліджено особливості та недоліки організаційно-правового механізму регулювання акціонерних товариств в Україні. Окремо з’ясовуються, які питання є проблемними у правовому регулюванні акціонерної форми господарювання сьогодні.

Біографія автора

С. Г. Александрова, Університет «КРОК»

Здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Посилання

Поважний О. С. Корпоративні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / О. С. Поважний, Н. С. Орлова; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня. – 2012. – 197 с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40-44. – Ст.356.

Господарський кодекс України від 16.01. 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст.144.

Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50 – 51. – Ст. 384.

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

Закон України «Про депозитарну систему в Україні» від 06.07.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 39. – Ст. 517.

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 51. – Ст.292.

Вінник О. М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства» / О. Вінник. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 312 с.

Шульга І. П. Економічна безпека емісійної діяльності акціонерних товариств: монографія / І. Шульга. – Черкаси: Маклуат. – 2014. – 425 с.

Близнюк О. П. Сучасні тенденції розвитку акціонерних товариств в Україні : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. Близнюк. // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2013. – 342 с.

Уманців Ю. М. Шляхи вдосконалення української моделі корпоративного управління / Ю.М. Уманців // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – С.9.

Рекова Н. Ю. Механізм управління економічною поведінкою підприємств корпоративної структури : монографія / Н. Ю. Рекова; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк : Ноулідж, Донец. відня. – 2015. – 356 с.

Назарова Г. В. Керівництво акціонерним товариством: організаційний, регуляторний та мотиваційний аспекти : монографія / Г. Назарова, В. Лаптєв. – Х. : Вид. ХНЕУ. – 2014. – 244 с.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Александрова, С. Г. (2018). Особливості та недоліки організаційноправового механізму регулювання акціонерних товариств в Україні. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 111–115. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/171

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО