Співвідношення природного права та позитивного в домодерній українській правовій традиції домодерної епохи

Автор(и)

  • А. В. Швецова Університет «КРОК»

Ключові слова:

природне право, позитивне право, правовий звичай, правовий договір, закон, правові цінності, природно-правова парадигма мислення, справедливість, правова рівність, правовладдя

Анотація

У статті розкривається проблема співвідношення природного права та позитивного в домодерний період розвитку української правової традиції. З’ясовано, що в добу княжої України інтенсивно стверджуються ціннісні природно-правові засади правового розвитку, які акумулюються в правових звичаях, договорах, прецедентному та позитивному праві. Показано, що до середини ХУІІ ст. на українських землях домінує природне право над особистою волею господаря, втіленою в законі.

Біографія автора

А. В. Швецова, Університет «КРОК»

Здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Посилання

Бордун Н. І. Витоки та утвердження прав людини в контексті природно-правової та позитивістської традицій / Н. Бордун // Європейські перспективи: Науково-практичний журнал. – 2012. – №5. – С. 149–154.

Братасюк М . Г. Людська гідність як джерело європейських стандартів прав людини / М. Г. Братасюк // Науковий вісник КНУВС. – 2010. – № 3. – С. 85–95.

Братасюк М. Г. Співвідношення принципів та норм права крізь призму форм раціональності / М. Г. Братасюк // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – №1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pap.in.ua.

Градова В. Ідея верховенства права в українській правовій традиції: Дис. …к.ю.н.: 12.00.12 – філософія права / В. Градова. – Київ, 2013. – 250 с.

Кравець В. М. Типи праворозуміння як методології основних філософсько-правових дискурсів: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 – філософія права / В. Кравець; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2003. – 179 с.

Козюбра М. Принцип верховенства права та вітчизняна теорія і практика / М. Козюбра // Українське право. – 2006. – Число 1(19). – С. 15–24.

Селіванов В. Право і влада в сучасній Україні : методологічні аспекти / В. Селіванов. – К., 2003. – 724 с.

Ромашкін С. Типи правопізнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 – філософія права / С. Ромашкін. – Харків, 2008. – 23 с.

Попадинець Г. О. Український світоглядно-філософський гуманізм як засада розвитку української правової культури : дис. …канд. філос. наук : 12.00.12 – філософія права / Г. О. Попадинець. – К., 2008. – 196 c.

Петрова Л. В. Фундаментальні проблеми методології права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук : 12.00.12 – філософія права / Л. В. Петрова. – Харків, 1998. – 38 с.

Нерсесянц В. С. Философия права : учебн. для вузов / В. С. Нерсесянц. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1997. – 652 с.

Радбрух Г. Философия права / Г. Радбрух. – М.: Международные отношения, 2004. – 238 с.

Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. Загальна теорія держави та права: підручник. – Л. : «Новий Світ – 2000», 2003. – 417 с.

Осауленко О. І. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник / О. Осауленко. – К.: Знання, 2006. – 334 с.

Аннерс Э. История европейского права / Э. Аннерс. – М. : Наука, 1996. – 395 с.

Кістяківський Б. Вибране / Б. Кістяківський. – К. : Абрис, 1996. – 512 с.

Бачинин В. А. Философия права и преступления / В. А. Бачинин. – Х. : Фолио, 1999. – 468 с.

Шевченко О. О., Вовк О. Й., Капелюшний В. П. та ін. Історія українського права / за ред. О. О. Шевченка. – Київ: Олан, 2001. – 214 с.

Братасюк М. Г. Співвідношення принципів та норм права крізь призму форм раціональності // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – №1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pap.in.ua

Мірошниченко М. І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / М. І. Мірошниченко, В. І. Мірошниченко. – К. : Атіка. – 2001. – 223 с.

Захарченко П. П. Історія українського права: навч. посіб. / П. Захарченко. – Київ: ВД «Освіта України», 2019. – 436 с.

Іларіон Митрополит. Слово про закон та благодать.

Ізборник 1073 року // Історія філософії України / упор. М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин (керівники), А. К. Бичко, І. В. Бичко, С. В. Бондар, Д. П. Кирик, О. В. Логвиненко та ін. : Хрестоматія. – К. : Либідь, 1993. – С.43-44.

Володимир Мономах. Твори // Літопис Руський. – К. : Дніпро, 1989. –С.454–464.

Горський В. Нариси з історії філософської культури Київської Русі / В. Горський. – К. : Наукова думка, 1993. – 163 с.

Огородник І. В. Історія філософської думки в Україні / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К. : Вища школа, 1999. – 543 с.

Хвойницька Х. М. Легітимація природного права в Україні та європейська юснатуралістична традиція. Дис. … к.ф.н. : 09.00.05 – історія філософії / Х. Хвойницька. – Львів, 2013. –

с.

Czolowski A./ Poglad na organizacje I dzialalnosc dawnych wladz miasta Lwowa do 1848 r/ A. Czolowski. – S. 34.

Грушевський М. Історія України-Руси: в ІІ т. – К.: Наукова думка, 1994. – Т.5: Суспільнополітичний та церковний устрій і відносини в українсько-руських землях ХІV–ХVІІ віків.

Проблема людини в українській філософії ХVІ–ХVІІІ ст. – Львів, 1998.

Ставровецький К. – т. Євангеліє учительноє. – Рахманов, 1619. – Ч. 1, 2.

Оріховський С. Твори / С. Оріховський : пер. з лат. та старопол. мов В. Литвинова. – К. : Дніпро, 2004. – 669 с.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Швецова, А. В. (2018). Співвідношення природного права та позитивного в домодерній українській правовій традиції домодерної епохи. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 39–46. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/158

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА