Журнали

 • Правничий вісник Університету «КРОК»

  Правничий вісник Університету "КРОК" є міжнародним рецензованим науковим фаховим журналом, в якому публікуються результати фундаментальних і прикладних досліджень з юриспруденції і психології. Основними тематичними напрямками публікацій є теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень, права людини, міжнародне право, конституційне право, адміністративне право, цивільне та цивільне процесуальне право, кримінальне та кримінально-процесуальне право, господарське право, фінансове право, юридична психологія, організаційна психологія, економічна психологія. Публікації в журналі адресовані професійній аудиторії: науковцям, викладачам та практикам.

  Періодичність: 4 випуски на рік.

  Статус: журнал є фаховим із юридичних та психологічних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 року), індексується міжнародними наукометричними базами Index Copernicus та Google Scholar, включений до бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (США).

 • Legal Bulletin

  Legal Bulletin

  ISSN (Print) 2708-339Х

  ISSN (Online) 2786-7498

  Збірник наукових праць «Legal Bulletin» є правонаступником видання «Правничий вісник Університету «КРОК», який було засновано у 2006 році (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № ІІ237-ІІ7Р від 19.05.2006 р.) а в 2010 року внесено до переліку фахових видань України (Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 3. – С. 11; В 2015 році наказом Міністерства освіти і науки України №1328 від 21.12.2015 року). «Правничий вісник Університету «КРОК» внесено до переліку фахових видань, та міжнародних бази даних: Index Copernicus International; Ulrich’s Periodicals Directory, США (international database Ulrich’s Periodicals Directory, USA).

  Засновниками збірника наукових праць “Legal Bulletin” є засновники Університету "КРОК" Лаптєв Сергій Михайлович, Паращенко Людмила Іванівна, Фініков Тарас Володимирович, Гукайло Юрій Михайлович

  Видавцями збірника наукових праць “Legal Bulletin” є Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» (Україна), який є одним із перших приватних закладів вищої освіти України та має IV рівень акредитації, та Варшавська економічно-гуманітарна академія (Польща).

  Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія

  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №24369-142-09ПР

  Періодичність: щоквартально.

  Мови видання: англійська, українська, польська.

  https://doi.org/10.31732/2786-7498-LB